Nu flyttar vi…

…till ny adress. Framöver hittar du FP Solna på http://www.fpsolna.se Varmt välkomna att följa med!

Annonser

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Ökade resurser till förskolan

Diskussionerna om förskolans kvalitet har gått på högvarv i Solna under året. Ett stort antal föräldrar har hört av sig till oss i Folkpartiet och fört fram värdefulla synpunkter. Ett nätverk har bildats bland föräldrarna i Solna som vi i Folkpartiet har haft en bra och konstruktiv dialog med.

Föräldranätverkets krav kan sammanfattats i fyra punkter; personaltäthet i nivå med statens rekommendationer, ett återinfört vikariesystem, minst hälften av de anställda inom förskolan ska vara förskollärare och Solna ska sträva mot en förskola i världsklass.

Förskolan i Solna håller god kvalitet. Kommunens brukarenkät, som presenterades nyligen, visar att föräldrarna är nöjda och i våras utsågs Solna till landets bästa kommun för barnfamiljer att leva i. Vi i Folkpartiet har dock högre ambitioner än så och vi kommer därför att fortsätta arbetet med att utveckla förskolan.

Trots att Solna växer explosionsartat har förskolans byggts ut så att alla har en plats inom fyra månader i enlighet med de krav som ställs. Valfriheten har utökats rejält då mer än hälften av de platser som har byggts ut drivs av enskilda företag eller kooperativ.

I budgeten för 2014 ökas resurserna till förskolan med 7 miljoner. Det innebär att förskolepengen höjs för att klara de ökade kostnaderna och för att säkra tillgången på vikarier när den ordinarie personalen är frånvarande.  Det gör att kraven på en hög personaltäthet bör kunna uppfyllas.

En extra satsning på lärarlönerna görs som bl a kommer att underlätta rekryteringen av förskollärare för att kunna uppnå målet om minst 50 procent högskoleutbildade inom förskolan.

Utbyggnaden av förskolor fortsätter för att klara full behovstäckning. Förskolorna får ersättning för hyror och en del andra kostnader vilket kommer att frigöra resurser för förskolorna som kan användas till annat än att betala kostnader för lokaler.

Den upprustning av skol- och förskolelokalerna som Folkpartiet krävde i valrörelsen 2010 fortsätter. Utöver de ordinarie anslagen för upprustning och reparationer tillförs 16 miljoner för ytterligare insatser under 2014. Extra pengar går till att betala den nya Ulriksdalsskolan som öppnar i augusti 2014. Särskilda satsningar görs för att förbättra förskolornas IT-infrastruktur, vilket kommer att underlätta personalens arbete och förbättra kommunikationen med föräldrarna.

Solna flyttar fram positionerna inom förskolan och Folkpartiet är i allra högsta grad pådrivande. Mycket är på gång. Utöver budgeten för 2014 pågår ett arbete med att organisera förskola på kvällar och nätter. Flera projekt bedrivs bl a vad gäller Ipad-användandet inom förskolan, sjukgymnastik för en bättre ergonomi för barnen och hur förskolebarnen ska få större tillgång till kulturupplevelser.

Lars Granath

1.e vice ordförande (FP) i Barn- och utbildningsnämnden i Solna

6 kommentarer

Under Uncategorized

Solna leder satsning på lärlingsutbildningar

Utbildning leder oftast till ett rikare och mer friare och självständigt liv. Därför är det inte konstigt att det är vi folkpartister som mest värnar om att alla ska få förutsättningar till utbildning, oavsett ifall de vill bli akademiker eller fackexperter. Folkpartiets engagemang är synligt både på nationell nivå med mycket stora reformer och satsningar på skolan och utbildning men det går också att se i länet och i Solna.

Solna stad projektleder nu en satsning på lärlingsutbildningar i samarbete med kommunerna Stockholm, Sigtuna, Sollentuna, Sundbyberg, Upplands Väsby, Danderyd, Täby, Vallentuna och Vaxholm.  Under 2013 har man ungefär 460 utbildningsplatser att fördela bland de samverkande kommunerna och samarbetet har gett ökade möjligheter för vuxna som behöver komplettera sin utbildning med en lärlingsutbildning.

Huvudsyftet är att motverka brist på arbetskraft med yrkesutbildning och att nå de grupper som saknar gymnasieutbildning eller har en gymnasial yrkesutbildning som behöver kompletteras. Solna Vuxenutbildnings gymnasiala lärlingsutbildningar är framtagna utifrån kunskaper om hur det ser ut på arbetsmarknaden. Målet är att samtliga utbildningar ska leda till arbete i bristyrkesområden, d.v.s. det ska vara lätt att få jobb efter slutförd utbildning. Varje utbildning inleds med en två veckor lång orienteringskurs där du som studerande får reda på mer om yrket och göra platsbesök.

Det finns en mängd spännande utbildningar att välja på inom områden som: försäljning, butik, handel, restaurang, hotell och konferens, turism, industriarbete, anläggningsarbete, vård och omsorg mfl.

Förkunskapskrav för att söka lärlingsutbildning är:

– Godkända kunskaper i svenska/svenska som andraspråk, matematik och engelska på grundläggande nivå/grundskola.

– Fyllda 20 år från och med andra kalenderhalvåret (hösten) samma år eller har ett slutbetyg från gymnasieskolan.

Om platserna inte räcker till alla behöriga sökande ges företräde till den som har svag ställning på arbetsmarknaden. Utbildningens längd är mellan en och fyra terminer beroende på yrkesområde och dina förkunskaper.

Mer information om utbildningar och ansökningsförfarande finner du på Solna stads hemsida under länken https://www.solna.se/sv/skolor/vuxenutbildning/larlingsutbildningar/.

Att vara lärling och ha yrkeskunskaper är någonting fint och värdefullt. Därför måste vi satsa på fler reformer inom området. Matchningen på arbetsmarknaden ska öka genom att fler ungdomar och vuxna utbildas i nära samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Ett utbyggt lärlingssystem har visat sig vara en framgångsfaktor i andra europeiska länder och bidragit till minskad ungdomsarbetslöshet. I Solna måste vi ännu bättre använda vårt goda samarbete med näringslivet för att ytterligare förbättra möjligheterna till lärlingsutbildningar.

 

Neven Milivojevic (FP)

Vice ordförande Kompetensnämnden

 

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Nya Ulriksdalsskolan växer fram

Lars på Ulriksdalsskolans tak

Just nu byggs en helt ny skola i Solna, Ulriksdalsskolan, som håller på att färdigställas vid Ulriksdals station och som ska stå färdig till höstterminsstarten augusti 2014. Skolan är den första som byggs i Solna på 40 år, kostnaden är beräknad till en kvarts miljard och den kommer att rymma 900 elever när den är färdigbyggd.

Den nya Ulriksdalsskolan är ett led i folkpartiets krav i valrörelsen 2010 att ge Solnas barn en god undervisningsmiljö. De cirka 500 eleverna i den närliggande Bagartorpsskolan kommer att lämna dagens slitna skollokaler till förmån för landets mest moderna skola med bibliotek, matsal med eget tillagningskök, fullstor idrottshall och den senaste datatekniken med bl a interaktiva väggtavlor i varje klassrum. I takt med att Järvastadens byggs ut och de nya bostäderna där fylls med nya unga solnabor kommer skolan att växa under ett antal år tills är fylld med de 900 elever skolan är byggd för.

Häromdagen besökte jag skolbygget tillsammans med några elever i årskurs ett från Bagartorpsskolan som har fått i specialuppgift att följa bygget tills dess att de flyttar in i sin nya skola. Det var ett intressant studiebesök och jag fascinerades av hur fort byggandet sker idag. Om knappt ett år står skolan klar och det är härligt att se hur folkpartiets ambitioner med att göra skolmiljön bättre i Solna fortskrider med oförminskad takt.

Lars Granath

1:e vice ordförande (FP) i Barn- och utbildningsnämnden i Solna

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Hemtjänsten får ökade resurser

Alliansen i Solna kommer att avsätta 6 miljoner kronor extra i 2014 års budget för att förbättra för de äldre som utnyttjar hemtjänsten. Det är mycket välkommet, eftersom hemtjänsten måste fungera optimalt, när fler och fler äldre önskar bo kvar i sina hem, även när krafterna tryter.

 

De brukarundersökningar (frågor ställs till de som har hemtjänst) som gjorts de senaste åren visar att viktigast för de äldre är

  • Att bemötandet från hemtjänstpersonalen är bra
  • Att det är få personer som gör insatserna, dvs kontinuiteten är god
  • Att tillräcklig med tid finns så att de insatser som ska utföras hinns med

 

De extra pengar alliansen avsätter för 2014 ska användas för att hemtjänstpersonalen ska få utökad tid att utföra några insatser som de flesta äldre utnyttjar; leverans av färdiglagad mat, inköp av dagligvaror och hämtning av varor på apotek. Den utökade tiden är till stor nytta både för hemtjänstpersonalen och äldre eftersom stressad personal ger upphov till mycken oro hos de äldre.

 

De båda andra viktiga punkterna ovan följs upp gentemot hemtjänstföretagen i årliga avtalsuppföljningar.

Naturligtvis önskar vi att personalen bemöter våra äldre på ett bra sätt, men där har vi svårt att ställa exakta kvantitativa krav. Däremot har vi krav på kontinuitet i våra avtal. Under en tvåveckorsperiod ska en ”brukare” inte behöva träffa fler än 12 olika personer. Det låter kanske mycket, men man ska betänka att en ”brukare” kan ha flera besök per dygn och då alla dagar i veckan. Även hemtjänstpersonalen har ju normal arbetstid.

 

Anne Utter

Ledamot  Omvårdnadsnämnden (fp)

 

 

 

 

 

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Meröppet och utökade öppettider med personal på Bergshamra bibliotek

För ungefär 2,5 år sedan väckte den dåvarande bibliotekschefen i Solna idén om att införa så kallat Meröppet på vår biblioteksfilial i Bergshamra. För mig var det här något nytt, men i den förändring och utveckling som präglar ett modernt samhälle där människors vanor och behov ständigt förändras, så lät det väldigt intressant. Jag fick veta att man infört detta på flera orter i Danmark. Man hade där utgått från brukarnas behov och erbjöd besök även då lokalen var obemannad. Det kändes självklart att även vi i Solna skulle kunna införa detta och jag är väldigt glad att vi från och med idag, den 19 oktober 2013, kan erbjuda de som bor i Bergshamra denna utökade service!

Som liberal och Folkpartist är det viktigt för mig att säkerställa att Solnas invånare har god tillgång till bibliotek! Folkbiblioteken är en viktig kulturinstitution, en garant för demokrati och folkbildning, och samtidigt en viktig mötesplats. Därför är jag lika glad och entusiastisk som bergshamraborna blev idag, då jag berättade att Kommunstyrelsen på initiativ av Folkpartiet, som ett första steg i en utvecklingsstrategi för stadsdelen Bergshamra, beslutat att i 2014 års budget avsätta medel för utöka den bemannade öppettiden till 6 dagar i veckan!

Under jubelrop och spontana applåder avslutade jag dagens invigning med en önskan om att alla bergshamrabor även i fortsättningen får stor glädje av sitt bibliotek, både på bemannade och obemannade tider!

Marianne Damström Gereben
Ordförande Kultur & Fritidsnämnden i Solna

1 kommentar

Under Uncategorized

Medborgarna är i första rummet inte kunder utan medborgare

Det ska bli enklare att komma i kontakt med Solna stad. Därför beslutade kommunstyrelsen den 14 oktober att skapa en gemensam kundtjänst för hela staden. I samband med beslutet la Folkpartiet följande särskilda yttrande:

Syftet med att införa en kundtjänst är att öka tillgängligheten och förbättra bemötandet genom att skapa en väg in till alla stadens tjänster, som ger snabb service, kortar kontaktvägar, samt frigör arbetstid och avlastar förvaltningar genom att frågor besvaras omhändertas i kundtjänsten. Därutöver innebär en kundtjänst en möjlighet att skapa överblick över vilka frågor som kommer in till staden för att underlätta verksamhetsutveckling och strategisk kommunikation.

Inför det fortsatta arbetet anser vi att det är viktigt att beakta följande:

  • I förslaget används ordet kundtjänst. Det är allmänt hållet. Vi anser att man under det fortsatta arbetet bör överväga även andra namn som medborgarservice och företagarservice. Medborgarna är i första rummet inte kunder utan medborgare. Det är dock fullt möjligt med samma organisation och samma väg in som gemensamt telefonnummer och e-postadress.
  • Personalen måste ha en hög kunskapsnivå och en allsidig sammansättning för att kundtjänsten skall kunna ge bra service. Det är troligtvis en av framgångsfaktorerna bakom miljö- och hälsoskyddsförvaltningens kundtjänst. Om Solnabon eller företagaren inte får bra svar kan en kundtjänst utvecklas till ännu en växel.
  • I tjänsteskrivelsen står det att frågan om var och hur direktnummer exponeras ska avgöras under förberedelseprojektet samt att direktnummer ska användas sparsamt.. Vår bedömning är att det ur ett serviceperspektiv är viktigt att nå den som handlägger en viss typ av ärenden, det kan vara bygglov, miljötillsyn, serveringstillstånd e t c utan att behöva gå omvägen via en kundtjänst. Det ska även fortsättningsvis vara möjligt att kunna finna kontaktinformation till stadens tjänstemän på stadens hemsida.
  • Projektet skall införas först 15 januari 2015. Det bör övervägas om det kan genomföras tidigare. Om detta inte är möjligt bör staden jobba aktivt med att under nuvarande organisation se över vilka förbättringar som kan göras för att öka tillgängligheten under tiden innan kundtjänsten är i fullt och fungerande bruk.

Lämna en kommentar

Under Uncategorized