Fler vuxna hos barnen på förskolan

Det sker förändringar på många förskolor i Solna. Fler oroliga föräldrar har hört av sig med berättigade frågor. Hur stora ska barngrupperna vara? Hur många vuxna finns hos barnen?

Trots att resurserna till förskolan 2013 har ökat jämfört med förra året har också kostnaderna gått upp vilket har lett till att flera förskolor tittar över sina kostnader så att det gynnar barnen.  Förvaltning och förskolechefer arbetar tillsammans med detta. Förskolecheferna har fått ett specialdesignat team till sitt förfogande som hjälper dem med ekonomi, personalfrågor och lokalfrågor för bästa resultat.

För oss i folkpartiet är det viktigt att kvaliteten är god och att utbyggnaden fortsätter så att alla barn har en förskoleplats inom rimlig tid. I dag har alla barn i Solna plats på förskolan. Så har det inte alltid varit. Sedan 2006 då utbyggnaden satte fart ordentligt i Solna, främst i norra delen av kommunen, har 1 600 nya platser öppnats och under 2013 fortsätter utökningen. Utbyggnaden hade Solna inte klarats utan de enskilda alternativen, då de har stått för ungefär hälften av de nya platserna.

För att hålla god kvalitet måste förskolorna planera verksamheten så att fler vuxna finns på plats när barnen faktiskt är där. Antalet vuxna som är med barnen under dagen är viktigare än barngruppernas storlek. Alla barn är inte på plats alla dagar från det att förskolan öppnar till stängningsdags. Här krävs en nära dialog med föräldrarna och att föräldrarna respekterar de uppgörelser om närvaro som görs med förskolan.

Pedagogerna arbetar ofta med barnen i små grupper i pedagogiska teman eller i större grupper med andra aktiviteter så barngruppernas storlek varierar därför stort över dagen. Storleken på barngruppen är därför inte en avgörande faktor för hur väl förskolan fullgör sitt uppdrag. Det handlar lika mycket om lokalernas beskaffenhet, barnens ålder, personalens utbildningsnivå och erfarenhet och den pedagogiska inriktningen. Det måste förskolorna ta hänsyn till.

Det förskolorna också måste titta på är om alla anställda arbetar i barngrupper eller om de använder tiden till annat. Är antalet anställda utan barntid (t ex chefer) rätt, hur mycket tid utan barn tar administrationen eller hur ser arbetstiderna ut?

För att underlätta planeringen har också närvaron för barn med föräldralediga föräldrar begränsats och schemalagts tydligare på loven. Det underlättar för de anställda och ger ytterligare en möjlighet lägga bra scheman. Kraven på administration minskar, ett kraftfullt datoriserat stöd ska förenkla de administrativa rutinerna och lokalerna ses över för att se om stadens lokaler används på bästa sätt.

Förskolorna är mitt uppe i ett förändringsarbete och självklart känner sig föräldrar oroliga. Vissa förskolor berörs mer än andra, men från folkpartiets sida försöker vi att ge förvaltningen och förskolecheferna det stöd de behöver för att klara de utmaningar de står inför.

Lars Granath

Vice ordförande (FP) i Barn- och utbildningsnämnden (BUN) i Solna

Annonser

16 kommentarer

Filed under Uncategorized

16 responses to “Fler vuxna hos barnen på förskolan

 1. Peter

  Fler män i förskolan!
  Hur arbetar ni för det?

 2. Pingback: Granath löser problemen i förskolan. | Solna Nyheter

 3. Thomas Krzeminski

  Våra duktiga pedagoger gör allt för att få det att gå ihop. Jag önskar att ni faktiskt kom ut i verkligheten och såg hur det kan se ut en morgon när en endast en pedagog finns på plats (för att den andra är sjuk). En (1) pedagog som då ger 10 barn frukost, reder ut en konflikt mellan några barn, tar emot föräldrar och barn, och som ska trösta de barn som är ledsna när de kommer. Hur kan det få se ut så här? Och när 2 pedagoger har 20 till 24 barn i en vecka i sträck utan att få hjälp för att ”nu får vi inte in ta in vikarier längre”. Mot bakgrund av ovanstående exempel frågar jag er hur ni tror att detta i läroplanen ska kunna uppfyllas:
  ”Verksamheten ska präglas av omsorg om individens välbefinnande och utveckling.”
  ”Omsorg om det enskilda barnets välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande ska prägla arbetet i förskolan.”
  ”I förskolan ska barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen.”
  ”Förskolan ska erbjuda barnen en i förhållande till deras ålder och vistelsetid väl avvägd dagsrytm och miljö.” Det var illa nog med personalflykten på våra förskolor och dess orsaker och nu skall ni dra in ytterligare på förskolorna. Mvh Thomas krzeminski

 4. Hej,
  Jag förväntar mig att ni även bemöter det faktum att de lokaler som barnen och pedagogerna har tillgång till är utslitna och för små. Vidare finns inte tillräckligt med toaletter. Jag skulle vilja få en bekräftelse från er om att samtliga förskolor lever upp till rimlig standard dvs MINST 1 toalett per 15 barn samt ytterligare en för personal – allt enligt kommunens egna direktiv. När jag var på förskolan i fredags och tittade efter fanns endast 2 toaletter för 23 barn och fyra pedagoger.

  Hälsningar Cecilia Filipsson Bäckström

 5. Lars Granath

  Det är glädjande att engagemanget för förskolor och skolor är så stort bland föräldrarna i Solna. Tillsammans med aktiva anställda och politiker ger det en stabil grund för att utveckla verksamheten på ett bra sätt. Tidigare fanns det beslutande skolråd på flera skolor i Solna. Jag önskar att dessa kunde återuppstå med alla dessa engagerade föräldrar.

  Problemen med de slitna lokalerna i flera förskolor och skolor är väl kända. Folkpartiet uppmärksammade detta i valet 2010. Vi har fått med oss de andra partierna i Solna på att avsätta stora summor på att renovera och rusta Solnas förskolor och skolor. En inventering och prioritering är gjord utifrån förskolornas och skolornas önskemål. Det finns dokumenterat och presenterat enhet för enhet. Arbetet har inletts och kommer att fortsätta under de närmaste åren. Vissa lokaler som inte håller måttet kommer också att lämnas till förmån för andra lokaler.

  Ledamöterna i Barn – och utbildningsnämnden (BUN), som nästan alla är politiker på fritiden, besöker regelbundet verksamheten. Vi lever och verkar i Solna och flera av oss har barn och unga som går i förskolan eller skolan, men självklart kan vi bli ännu bättre och ännu mer engagerade.

  Årets Vabruari, som det uttrycks i reklamen för Försäkringskassan, har varit extra besvärlig och jag delar uppfattningen att de anställda gör ett fantastisk jobb för att få verksamheten att fungera och utvecklas. Att vara förskolechef och rektor är ett tufft jobb och vi i BUN gör allt för att stötta dem. Jag har i inlägget ovan beskrivit några av de stödjande åtgärder som BUN har fattat beslut om och som jag tror är till stor hjälp för cheferna.

  Solnas förskolor och skolor granskas ständigt utifrån de krav som ställs i Läroplan för förskolan och från Solna stads fullmäktige. Vi har försökt att förbättra kvalitetsarbetet och göra det enklare bl a genom en digital process för att minska byråkratin så att det ska bli mer tid för de anställda med barnen. Vi har inte nått alla mål och därför sker ett förbättringsarbete. Precis som det skrivs i kommentarerna görs det ett fantastiskt arbete ute på förskolor och skolor för att klara detta.

  Inom kort inleds diskussionerna om nästa års budget. Folkpartiet, som har ett väl känt engagemang för förskolor och skolor, kommer att fortsätta att slåss för utökade resurser till upprustning av lokaler och pedagogisk verksamhet. Nu ska vi syna de andra partiernas ambitioner.

  Arbetet med att få fler män att arbeta i förskolor och skolor sker genom att höja statusen på yrket. Införandet av lärarlegitimation, skapandet av nya karriärvägar för duktiga lärare och en god löneutveckling är några av de beslut som Alliansregeringen har fattat på initiativ av utbildningsministern och folkpartiledaren Jan Björlund. Yrket blir då mer attraktivt både för män och kvinnor.

  • Tobias

   Noterar att du inte nämner 200 miljoner på upprustning av förskolor skolor under mandatperioden. Ska man tolka det som att det löftet inte längre gäller?

 6. Lars Granath

  Förhandlingarna om budgeten för 2014 börjar om en månad för att avslutas med beslut i Kommunfullmäktige i november. Folkpartiet tänker fortsätta att slåss för sin politik för ökade resurser till lokaler och verksamhet. Nu ska vi syna de andra partiernas ambitioner.

  • Tobias

   Ok, men 200 miljoner gäller inte längre. Jag vill faktiskt veta. Hur mycket pengar la man 2011, 2012. Hur mycket finns i budget i år.

 7. Lars Granath

  I valrörelsen 2010 krävde folkpartiet att resurserna för reparation och upprustning till Solnas förskolor och skolor skulle fördubblas under den kommande mandatperioden jämfört med perioden innan. Under den dåvarande mandatperioden kostade upprustningen och reparationerna drygt 90 miljoner. Hur mycket som satsas årligen sker i förhandlingar med övriga partier i fullmäktige. Inventering och redovisning av insatserna sker nu löpande till Stadsbyggnadsnämnden.

  • Tobias

   Är det någon annan här som förstår? Två år har gått och en budget före ett tredje är tagen. Trots det tycks man inte kunna säga någonting. Vid debatten i Bergshamra sa Lars Granath att alliansen satsade 200 miljoner under mandatperioden. Det är dessutom fundamentet i den satsning fp gjort på ”rusta Solnas skolor”. Är det först efter valet man vet beloppet?

 8. David

  Seriöst, samtidigt som ni ska utöka barngrupperna och skära ner på anslagen så slår ni er för bröstet. Ni är pinsamma.

  När det ska skäras är det första som skärs i personalens möjligheter till trivselaktiviteter samt vidareutbildning. Resultatet av det är givetvis ännu mera stressad personal som i förlängningen kommer bli missnöjda och byta jobb. Det barn framförallt behöver är trygghet och stabilitet. Inte floskelsnackande politiker eller miljardarenor. Jag trodde aldrig jag skulle säga detta, men det verkar som att det behövs ett maktskifte i Solna kommun. För ni har uppenbarligen slutat bry er om de som bor här.

  Vi föräldrar kanske inte har tillgång till bröderna Paulssons representationskonto, men vi har rösträtt. Kan vara värt att tänka på.

 9. Tobias

  Så här svarar kommunikatör Håkan på Solna stad:
  ”Solna stad har aldrig utlovat 200 milj kr enbart för att rusta skolor och förskolor i Solna”

 10. Lars Granath

  Att debattera och föra en fördjupad debatt på en blogg är inte helt enkelt – lättast görs det i ett samtal ansikte mot ansikte. Så här lyder kommunikatörens svar i sin helhet: ”Solna stad har aldrig utlovat 200 milj kr enbart för att rusta skolor och förskolor i Solna. Under perioden 2010-2013 har det budgeterats ca 200 milj kronor för att underhålla, rusta upp, renovera och reinvestera i våra skolor och och förskolor. Detta antogs av KF som i demokratisk ordning fattar beslut om fördelning av medel””

  Folkpartiet propagerade i valet 2010 för att fördubbla resurserna till förbättring av skollokalerna. Resurserna är nu säkrade, alla partier i KF anser att detta är prioriterad fråga och min uppfattning är att vi har sett inledningen på ett långsiktigt arbete för att förbättra skolor och förskolor i Solna. För första gången på flera decennier byggs dessutom en ny skola i Solna, Ulriksdalsskolan, som tillsammans med en fullskalig idrottshall kommer att bli ett viktigt tillskott för skolbarnen i de norra delar.

  • Tobias

   Lars, du slirar hela tiden på sanningen. Det folkpartiet sa före valet och du sa i Bergshamra var att ni hade stöd i alliansen för att satsa 200 miljoner på att rusta upp Solnas skolor under mandatperioden. Det är glasklar i svaret från staden att det inte stämmer i verkligheten. Men inte nog med att det inte finns några 200 miljoner i budget så har ni heller inte gjort de upprustningar ni faktiskt lovade 2012. Ni kanske gjorde hälften. Det stärker inte heller bilden av en stad som rustar sina skolor. Nu har ni ett och ett halvt år på er att visa att ni menar allvar, men då duger det inte med goda intentioner. Då gäller det att gå från ord till handling. Och om att hålla det man lovat.

 11. Malin

  Jag kan för mitt liv inte förstå hur du Lars Granath, och dina kollegor i partiet kan försvara den politik ni för. Jag har inte full insyn i budgeten (det går ju heller inte med tanke på att ni presenterar fabricerade sanningar) men anser inte att det heller att jag behöver mer insyn än vetskapen att Solna kommun går med miljonvinster medan man bygger större barngrupper med färre pedagoger.
  Självklart spelar barngruppernas storlek roll! Jag förstår inte vad du menar? Misstänker att du tycker att det är rätt skönt att någon gång under din arbetsdag sitta en stund själv eller med en kollega och bolla i ett ostört rum (eller taxi), eller att det är behagligt att äta din lunch i en lugn och stillsam miljö. Dessa är en OMÖJLIGHET för de 23 stackars barn som trängs i ett rum om ca 30 kvm och ska inta sin lunch i en ljudnivå som jag skulle vilja mäta. Jag har varit med min dotter en dag i förskolan och sett med egna ögon hur miljön är där. Jag och min man ser oss om efter bostad utanför kommunen efter dem upplevlesen. Din kollega Arion hävdade att Solna inte låg sämst till i statistiken från 2011 år brukarundersökning, och verkar NÖJD med detta faktum. NEJ, Solna är inte sämst, men har försämrats KRAFTIGT i jämförelse med andra kommuner och fg år. Dessutom, vad har man för vision när man satsar på att ”inte vara sämst”?
  Det är barn, individer, riktiga människor vi talar om här. Det är galet vad som prioriteras i Solna Stad, tvärbana och arena m.m. Inom dessa frågor kan kommunen handla snabbt och då är pengar inga problem!

  Ni kan omöjligt ha ständig kontakt med verksamheten. Den verklighet du presenterar är inte den verkligehet alla föräldrar med barn på förskolorna ser dagligen.Läget är allvarligt. Det handlar om säkerhet för både barn och pedagoger och om barnens behov. Om barnens rättigheter!
  Vi har FANTASTISKA pedagoger som sliter som djur för att få verksamheten att gå ihop. Ni ska veta att ni har tur som har så duktiga pedagoger som ställer upp trots ruttna förhållanden. Och vi föräldrar har tur som inte tar ut sin frustration på arbetstid. Ni ska även vara glad för de FANTASTISKA föräldrar som alla bidrar med sitt yttersta (på vår avdelning har flera föräldrar donerat leksaker och inredning för att byta ut det slitna befintliga, sandat gården eftersom kommunen inte ”sandar naturmark”) vad gäller engagemang och att hålla tider för hämtning och lämning. Att du ens tar upp det som ett argument för att situationen ser ut som den gör i våra förskolor är ett hån.

  Ni har tappat en röst inför nästa val och jag ska kämpa lika hårt för mitt barn som för att få folk i min omgivning att lyfta blicken och rösta rätt.

  Mvh
  Malin

 12. Tobias

  Och nu har chefen för förvaltningen sagt upp sig efter bara ett år på tjänsten. Noterar också att man i den revisionsrapport som gjort av förvaltningen konstaterar att steden inte ens har verktyg för a ttskilja investeringar, underhåll etc. Det förklarar också varför en akut åtgärd av golv på förskola på grund av fuktskada av fp räknas som en del av upprustning av solnas skolor… Men jag vill ju att man ska rusta solnas skolor. Det är bara det att det inte är tanken som räknas. Det är dags att visa att man menar allvar.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s