Author Archives: folkpartietsolna

About folkpartietsolna

Detta är Folkpartiet liberalerna Solnas gemensamma blogg. Här hittar du inlägg och lokal debatt om vad som händer i Solna

Nu flyttar vi…

…till ny adress. Framöver hittar du FP Solna på http://www.fpsolna.se Varmt välkomna att följa med!

Annonser

Lämna en kommentar

Filed under Uncategorized

Ökade resurser till förskolan

Diskussionerna om förskolans kvalitet har gått på högvarv i Solna under året. Ett stort antal föräldrar har hört av sig till oss i Folkpartiet och fört fram värdefulla synpunkter. Ett nätverk har bildats bland föräldrarna i Solna som vi i Folkpartiet har haft en bra och konstruktiv dialog med.

Föräldranätverkets krav kan sammanfattats i fyra punkter; personaltäthet i nivå med statens rekommendationer, ett återinfört vikariesystem, minst hälften av de anställda inom förskolan ska vara förskollärare och Solna ska sträva mot en förskola i världsklass.

Förskolan i Solna håller god kvalitet. Kommunens brukarenkät, som presenterades nyligen, visar att föräldrarna är nöjda och i våras utsågs Solna till landets bästa kommun för barnfamiljer att leva i. Vi i Folkpartiet har dock högre ambitioner än så och vi kommer därför att fortsätta arbetet med att utveckla förskolan.

Trots att Solna växer explosionsartat har förskolans byggts ut så att alla har en plats inom fyra månader i enlighet med de krav som ställs. Valfriheten har utökats rejält då mer än hälften av de platser som har byggts ut drivs av enskilda företag eller kooperativ.

I budgeten för 2014 ökas resurserna till förskolan med 7 miljoner. Det innebär att förskolepengen höjs för att klara de ökade kostnaderna och för att säkra tillgången på vikarier när den ordinarie personalen är frånvarande.  Det gör att kraven på en hög personaltäthet bör kunna uppfyllas.

En extra satsning på lärarlönerna görs som bl a kommer att underlätta rekryteringen av förskollärare för att kunna uppnå målet om minst 50 procent högskoleutbildade inom förskolan.

Utbyggnaden av förskolor fortsätter för att klara full behovstäckning. Förskolorna får ersättning för hyror och en del andra kostnader vilket kommer att frigöra resurser för förskolorna som kan användas till annat än att betala kostnader för lokaler.

Den upprustning av skol- och förskolelokalerna som Folkpartiet krävde i valrörelsen 2010 fortsätter. Utöver de ordinarie anslagen för upprustning och reparationer tillförs 16 miljoner för ytterligare insatser under 2014. Extra pengar går till att betala den nya Ulriksdalsskolan som öppnar i augusti 2014. Särskilda satsningar görs för att förbättra förskolornas IT-infrastruktur, vilket kommer att underlätta personalens arbete och förbättra kommunikationen med föräldrarna.

Solna flyttar fram positionerna inom förskolan och Folkpartiet är i allra högsta grad pådrivande. Mycket är på gång. Utöver budgeten för 2014 pågår ett arbete med att organisera förskola på kvällar och nätter. Flera projekt bedrivs bl a vad gäller Ipad-användandet inom förskolan, sjukgymnastik för en bättre ergonomi för barnen och hur förskolebarnen ska få större tillgång till kulturupplevelser.

Lars Granath

1.e vice ordförande (FP) i Barn- och utbildningsnämnden i Solna

6 kommentarer

Filed under Uncategorized

Nya Ulriksdalsskolan växer fram

Lars på Ulriksdalsskolans tak

Just nu byggs en helt ny skola i Solna, Ulriksdalsskolan, som håller på att färdigställas vid Ulriksdals station och som ska stå färdig till höstterminsstarten augusti 2014. Skolan är den första som byggs i Solna på 40 år, kostnaden är beräknad till en kvarts miljard och den kommer att rymma 900 elever när den är färdigbyggd.

Den nya Ulriksdalsskolan är ett led i folkpartiets krav i valrörelsen 2010 att ge Solnas barn en god undervisningsmiljö. De cirka 500 eleverna i den närliggande Bagartorpsskolan kommer att lämna dagens slitna skollokaler till förmån för landets mest moderna skola med bibliotek, matsal med eget tillagningskök, fullstor idrottshall och den senaste datatekniken med bl a interaktiva väggtavlor i varje klassrum. I takt med att Järvastadens byggs ut och de nya bostäderna där fylls med nya unga solnabor kommer skolan att växa under ett antal år tills är fylld med de 900 elever skolan är byggd för.

Häromdagen besökte jag skolbygget tillsammans med några elever i årskurs ett från Bagartorpsskolan som har fått i specialuppgift att följa bygget tills dess att de flyttar in i sin nya skola. Det var ett intressant studiebesök och jag fascinerades av hur fort byggandet sker idag. Om knappt ett år står skolan klar och det är härligt att se hur folkpartiets ambitioner med att göra skolmiljön bättre i Solna fortskrider med oförminskad takt.

Lars Granath

1:e vice ordförande (FP) i Barn- och utbildningsnämnden i Solna

Lämna en kommentar

Filed under Uncategorized

Hemtjänsten får ökade resurser

Alliansen i Solna kommer att avsätta 6 miljoner kronor extra i 2014 års budget för att förbättra för de äldre som utnyttjar hemtjänsten. Det är mycket välkommet, eftersom hemtjänsten måste fungera optimalt, när fler och fler äldre önskar bo kvar i sina hem, även när krafterna tryter.

 

De brukarundersökningar (frågor ställs till de som har hemtjänst) som gjorts de senaste åren visar att viktigast för de äldre är

  • Att bemötandet från hemtjänstpersonalen är bra
  • Att det är få personer som gör insatserna, dvs kontinuiteten är god
  • Att tillräcklig med tid finns så att de insatser som ska utföras hinns med

 

De extra pengar alliansen avsätter för 2014 ska användas för att hemtjänstpersonalen ska få utökad tid att utföra några insatser som de flesta äldre utnyttjar; leverans av färdiglagad mat, inköp av dagligvaror och hämtning av varor på apotek. Den utökade tiden är till stor nytta både för hemtjänstpersonalen och äldre eftersom stressad personal ger upphov till mycken oro hos de äldre.

 

De båda andra viktiga punkterna ovan följs upp gentemot hemtjänstföretagen i årliga avtalsuppföljningar.

Naturligtvis önskar vi att personalen bemöter våra äldre på ett bra sätt, men där har vi svårt att ställa exakta kvantitativa krav. Däremot har vi krav på kontinuitet i våra avtal. Under en tvåveckorsperiod ska en ”brukare” inte behöva träffa fler än 12 olika personer. Det låter kanske mycket, men man ska betänka att en ”brukare” kan ha flera besök per dygn och då alla dagar i veckan. Även hemtjänstpersonalen har ju normal arbetstid.

 

Anne Utter

Ledamot  Omvårdnadsnämnden (fp)

 

 

 

 

 

Lämna en kommentar

Filed under Uncategorized

Meröppet och utökade öppettider med personal på Bergshamra bibliotek

För ungefär 2,5 år sedan väckte den dåvarande bibliotekschefen i Solna idén om att införa så kallat Meröppet på vår biblioteksfilial i Bergshamra. För mig var det här något nytt, men i den förändring och utveckling som präglar ett modernt samhälle där människors vanor och behov ständigt förändras, så lät det väldigt intressant. Jag fick veta att man infört detta på flera orter i Danmark. Man hade där utgått från brukarnas behov och erbjöd besök även då lokalen var obemannad. Det kändes självklart att även vi i Solna skulle kunna införa detta och jag är väldigt glad att vi från och med idag, den 19 oktober 2013, kan erbjuda de som bor i Bergshamra denna utökade service!

Som liberal och Folkpartist är det viktigt för mig att säkerställa att Solnas invånare har god tillgång till bibliotek! Folkbiblioteken är en viktig kulturinstitution, en garant för demokrati och folkbildning, och samtidigt en viktig mötesplats. Därför är jag lika glad och entusiastisk som bergshamraborna blev idag, då jag berättade att Kommunstyrelsen på initiativ av Folkpartiet, som ett första steg i en utvecklingsstrategi för stadsdelen Bergshamra, beslutat att i 2014 års budget avsätta medel för utöka den bemannade öppettiden till 6 dagar i veckan!

Under jubelrop och spontana applåder avslutade jag dagens invigning med en önskan om att alla bergshamrabor även i fortsättningen får stor glädje av sitt bibliotek, både på bemannade och obemannade tider!

Marianne Damström Gereben
Ordförande Kultur & Fritidsnämnden i Solna

1 kommentar

Filed under Uncategorized

Medborgarna är i första rummet inte kunder utan medborgare

Det ska bli enklare att komma i kontakt med Solna stad. Därför beslutade kommunstyrelsen den 14 oktober att skapa en gemensam kundtjänst för hela staden. I samband med beslutet la Folkpartiet följande särskilda yttrande:

Syftet med att införa en kundtjänst är att öka tillgängligheten och förbättra bemötandet genom att skapa en väg in till alla stadens tjänster, som ger snabb service, kortar kontaktvägar, samt frigör arbetstid och avlastar förvaltningar genom att frågor besvaras omhändertas i kundtjänsten. Därutöver innebär en kundtjänst en möjlighet att skapa överblick över vilka frågor som kommer in till staden för att underlätta verksamhetsutveckling och strategisk kommunikation.

Inför det fortsatta arbetet anser vi att det är viktigt att beakta följande:

  • I förslaget används ordet kundtjänst. Det är allmänt hållet. Vi anser att man under det fortsatta arbetet bör överväga även andra namn som medborgarservice och företagarservice. Medborgarna är i första rummet inte kunder utan medborgare. Det är dock fullt möjligt med samma organisation och samma väg in som gemensamt telefonnummer och e-postadress.
  • Personalen måste ha en hög kunskapsnivå och en allsidig sammansättning för att kundtjänsten skall kunna ge bra service. Det är troligtvis en av framgångsfaktorerna bakom miljö- och hälsoskyddsförvaltningens kundtjänst. Om Solnabon eller företagaren inte får bra svar kan en kundtjänst utvecklas till ännu en växel.
  • I tjänsteskrivelsen står det att frågan om var och hur direktnummer exponeras ska avgöras under förberedelseprojektet samt att direktnummer ska användas sparsamt.. Vår bedömning är att det ur ett serviceperspektiv är viktigt att nå den som handlägger en viss typ av ärenden, det kan vara bygglov, miljötillsyn, serveringstillstånd e t c utan att behöva gå omvägen via en kundtjänst. Det ska även fortsättningsvis vara möjligt att kunna finna kontaktinformation till stadens tjänstemän på stadens hemsida.
  • Projektet skall införas först 15 januari 2015. Det bör övervägas om det kan genomföras tidigare. Om detta inte är möjligt bör staden jobba aktivt med att under nuvarande organisation se över vilka förbättringar som kan göras för att öka tillgängligheten under tiden innan kundtjänsten är i fullt och fungerande bruk.

Lämna en kommentar

Filed under Uncategorized

Glädjebetyg missgynnar pojkarna – men i Solnas skolor lyckas de

I Skolverkets analys av skolresultaten ”Redovisning av uppdrag om avvikelser mellan provresultat och betyg i grundskolans årskurs 9”, där slutbetygen från 2012 redovisas, framkommer återigen de stora skillnaderna mellan dels resultaten i nationella prov och betygen, de s k glädjebetygen, och dels skillnaderna i resultat och betyg mellan pojkar och flickor. Intressant är skillnaden mellan betyg och provresultat generellt sett är mindre för pojkar än för flickor.

I analysen och i den allmänna debatten framkommer som oftast att flickorna klarar skolan så mycket bättre än pojkarna. Flickor är mer disciplinerade, de pluggar mer och anpassar sig lättare till skolans sätt att organisera undervisningen, hävdas det. Det skiljer sig i beskrivningen av pojkarna där det sägs att det hos vissa killar t o m finns ett förakt för pluggande och att det ibland är lite ”inne” att tycka illa om skolan och undervisningen.

Och nog talar statistiken för flickorna. I Skolverkets analyser genom åren har flickorna högre betyg i den nationella betygsstatistiken och klarar de nationella proven bättre än pojkarna.

I Solna stämmer inte Skolverkets bild av pojkarna, även om det kan variera mellan åren eftersom elevunderlaget skiljer sig åt. Visst har flickorna högre betyg än pojkarna generellt sätt, men i vissa ämnen ligger pojkarna bättre till och på vissa skolor är skillnaden inte så stor. Det är så att betygsstatistiken visar att pojkarna i Solna lämnar grundskolan med högre slutbetyg än pojkar i flera jämförbara kommuner i Stockholms län. På vissa av Solnas skolor är detta extra tydligt, vilket ger utslag i den samlade statistiken.

Skolverket har ingen förklaring till skillnaderna mellan pojkar och flickor och inte heller i Solna har det gjorts några lokala studier. Däremot kan iakttagelser från skolorna i Solna vara nog så intressanta.

När jag talar med rektorerna kan de inte exakt säga vad detta beror på, men de tror att det kan handla om enskilda lärares förmåga att möta pojkarnas förutsättningar för inlärning. En annan viktig förklaring, som lyfts fram av rektorerna, är att det på vissa skolor finns manliga lärare som är goda förebilder. De lärarna kanske är extra duktiga på att motivera och stimulera just pojkarna för att de ska uppnå goda resultat i sina studier och lyckas därmed bryta den lite tuffa inställningen att det inte är cool att plugga och studera.

Om bemötande och särskilt goda förebilder är några tydliga faktorer för att pojkar ska lyckas i skolan är det också viktigt att skillnaderna minskar mellan resultaten i nationella prov och betyg eftersom Skolverkets analys visar att skillnaden är mindre för pojkar än för flickor. Ska pojkarnas skolarbete löna sig i form av bättre betyg är det viktigt att skillnaden mellan flickors provresultat och betyg minskar så att flickorna inte systematiskt gynnas i betygsättningen.

Betygen är viktiga för intagning till gymnasium och universitet. Andelen kvinnor som söker och kommer in till högre studier ökar stadigt och vissa menar, att om utvecklingen fortsätter i samma takt som nu, kommer det vara en begränsad andel män på de svenska universiteten i framtiden. Vill vi balansera den utvecklingen måste intagningen ske på lika premisser för män och kvinnor och då är det viktigt att flickornas s k glädjebetyg genom grund- och gymnasieskola minimeras. Här har under lång tid pågått ett stort arbete i Solna för att kunna sätta likvärdiga betyg. De pojkar som lyckas i skolan ska också kunna se det i form av betyg som är värda lika mycket som flickornas.

 

Lars Granath

1:e vice ordförande (FP) i barn- och utbildningsnämnden i Solna.

 

1 kommentar

Filed under Uncategorized