Satsning på ungdomar med funktionsnedsättning en succé!

Sann socialliberalism i praktiken! På ett initiativ av Neven Milivojevic (FP), 1:e vice ordförande i Kompetensnämnden i Solna, taget i kommunfullmäktige förra året, satsade Solna stad särskilt på att möjliggöra för ungdomar med en funktionsnedsättning att kunna få ett sommarjobb i år.

I samband med slutrapporten som presenterades igår kunde det konstateras att satsningen på just denna utsatta målgrupp var en succé!

Ungdomar med olika funktionsnedsättningar är en grupp som står ännu längre från arbetsmarknaden än ungdomar i allmänhet. Detta återspeglas i mycket högre arbetslöshet bland unga vuxna med en funktionsnedsättning. Att få möjlighet till ett sommarjobb kan vara avgörande för att få in ingång på arbetsmarknaden. Att få en ingång på arbetsmarknaden är ofta en förutsättning för självförsörjning och därmed ett fritt och värdigt liv. Tyvärr så är det alltför ofta som ungdomar med en funktionsnedsättning inte får möjlighet till sommarjobb då förutsättningar eller handledning inte anpassas.

För socialliberaler så är detta en grundläggande värdering, det vill säga att vi ska rusta alla människor för ett självständigt och rikt liv och därför är det naturligt att man skapar förutsättningar för att denna grupp ungdomar får möjligheter till sommarjobb på samma villkor, även om det skulle innebära ett extra stöd.

Solna stad dubblerade antalet sommarjobb i år, från 55 jobb till 109. Detta bland annat tack vare ett samarbete med näringslivet. Av de tio sökande ungdomarna med en funktionsnedsättning så skapades det förutsättningar för alla att få ett sommarjobb. Utvärderingen visar på mycket hög nöjdhet med sommarjobben samt att alla var kvar på sina tilldelade sommarjobb hela perioden.

Folkpartiet kommer fortsätta driva på för en satsning på fler sommarjobb samt att just ungdomar med en funktionsnedsättning ska vara en prioriterad grupp. Man brukar säga att små tuvor ofta välter stora lass och på samma sätt kan man se att små insatser och satsningar ofta kan förändra människors liv och framgångsmöjligheter.

Neven Milivojevic

Vice ordförande Folkpartiet i Solna

Annonser

Lämna en kommentar

Filed under Folkpartiet, Neven Milivojevic, Solna, Sommarjobb

Glädjebetyg missgynnar pojkarna – men i Solnas skolor lyckas de

I Skolverkets analys av skolresultaten ”Redovisning av uppdrag om avvikelser mellan provresultat och betyg i grundskolans årskurs 9”, där slutbetygen från 2012 redovisas, framkommer återigen de stora skillnaderna mellan dels resultaten i nationella prov och betygen, de s k glädjebetygen, och dels skillnaderna i resultat och betyg mellan pojkar och flickor. Intressant är skillnaden mellan betyg och provresultat generellt sett är mindre för pojkar än för flickor.

I analysen och i den allmänna debatten framkommer som oftast att flickorna klarar skolan så mycket bättre än pojkarna. Flickor är mer disciplinerade, de pluggar mer och anpassar sig lättare till skolans sätt att organisera undervisningen, hävdas det. Det skiljer sig i beskrivningen av pojkarna där det sägs att det hos vissa killar t o m finns ett förakt för pluggande och att det ibland är lite ”inne” att tycka illa om skolan och undervisningen.

Och nog talar statistiken för flickorna. I Skolverkets analyser genom åren har flickorna högre betyg i den nationella betygsstatistiken och klarar de nationella proven bättre än pojkarna.

I Solna stämmer inte Skolverkets bild av pojkarna, även om det kan variera mellan åren eftersom elevunderlaget skiljer sig åt. Visst har flickorna högre betyg än pojkarna generellt sätt, men i vissa ämnen ligger pojkarna bättre till och på vissa skolor är skillnaden inte så stor. Det är så att betygsstatistiken visar att pojkarna i Solna lämnar grundskolan med högre slutbetyg än pojkar i flera jämförbara kommuner i Stockholms län. På vissa av Solnas skolor är detta extra tydligt, vilket ger utslag i den samlade statistiken.

Skolverket har ingen förklaring till skillnaderna mellan pojkar och flickor och inte heller i Solna har det gjorts några lokala studier. Däremot kan iakttagelser från skolorna i Solna vara nog så intressanta.

När jag talar med rektorerna kan de inte exakt säga vad detta beror på, men de tror att det kan handla om enskilda lärares förmåga att möta pojkarnas förutsättningar för inlärning. En annan viktig förklaring, som lyfts fram av rektorerna, är att det på vissa skolor finns manliga lärare som är goda förebilder. De lärarna kanske är extra duktiga på att motivera och stimulera just pojkarna för att de ska uppnå goda resultat i sina studier och lyckas därmed bryta den lite tuffa inställningen att det inte är cool att plugga och studera.

Om bemötande och särskilt goda förebilder är några tydliga faktorer för att pojkar ska lyckas i skolan är det också viktigt att skillnaderna minskar mellan resultaten i nationella prov och betyg eftersom Skolverkets analys visar att skillnaden är mindre för pojkar än för flickor. Ska pojkarnas skolarbete löna sig i form av bättre betyg är det viktigt att skillnaden mellan flickors provresultat och betyg minskar så att flickorna inte systematiskt gynnas i betygsättningen.

Betygen är viktiga för intagning till gymnasium och universitet. Andelen kvinnor som söker och kommer in till högre studier ökar stadigt och vissa menar, att om utvecklingen fortsätter i samma takt som nu, kommer det vara en begränsad andel män på de svenska universiteten i framtiden. Vill vi balansera den utvecklingen måste intagningen ske på lika premisser för män och kvinnor och då är det viktigt att flickornas s k glädjebetyg genom grund- och gymnasieskola minimeras. Här har under lång tid pågått ett stort arbete i Solna för att kunna sätta likvärdiga betyg. De pojkar som lyckas i skolan ska också kunna se det i form av betyg som är värda lika mycket som flickornas.

 

Lars Granath

1:e vice ordförande (FP) i barn- och utbildningsnämnden i Solna.

 

1 kommentar

Filed under Uncategorized

Särbegåvade elever måste ges utmaningar i skolan

I den nya läroplanen och i skollagen framgår det numera tydligt att alla elever ska mötas utifrån de egna förutsättningarna. Undervisningen ska individualiseras och varje elev ska ha en egen utvecklingsplan (IUP) som ska tas fram i samverkan mellan eleven, skolan och föräldrarna.

Det innebär att skolan ska göra allt för att uppmuntra eleverna att nå sina mål. Hittills har det ofta inneburit att skolorna har satsat det mesta av sin kraft på att lyfta de elever som har svårast att uppnå sina mål så att de får fullständiga betyg och blir behöriga till gymnasiet.  Det är ett arbete som har gett resultat. I Solna har måluppfyllelsen ökat rejält de senaste tio år och medelbetygen ligger numera en bra bit över snittet i Sverige.

Men för de för de elever som inte behöver hjälp med att uppnå de lägsta målen har skolan i flera fall inte lyckats stimulera dem och ge dem rejäla utmaningar. Det handlar om de särbegåvade barnen som i vissa fall kan vara högpresterande och väl anpassade till skolan, men som i flera fall har svårt att anpassa sig till skolans struktur och kan uppleva skolan som tråkig och oinspirerande.

Att inte ge dessa barn tillräckliga utmaningar är tydligt brott mot skollagen och ett svek mot dessa elever. Dessutom är det ett slöseri med talanger och begåvningar där Sverige kan gå miste om duktiga kommande uppfinnare och utvecklare som kan bidra till en god ekonomisk utveckling.

I Solna anser jag och företrädarna för folkpartiet och de övriga partierna i den styrande borgerliga Alliansen i Barn- och utbildningsnämnden att de särbegåvade barnen måste uppmärksammas mer  och har krävt att skolorna ska redovisa vad de gör för att ge dessa barn en meningsfull och utmanande skolgång.

Nu har skolorna presenterat sin kartläggning och där framgår det att man i Solna gör vissa insatser. Individuellt anpassade alternativa läromedel tillsammans med extra individuella skoluppgifter och anpassade läxor där eleverna kan läsa högre kurser än sina klasskamrater är några exempel. De kan också vara mentorer åt andra elever, planera undervisningen tillsammans med lärarna och ges extra handledning av lärarna inom något särskilt ämnesområde som de är intresserade av.

Nästa steg är att utifrån denna kartläggning diskutera hur arbetet för de särbegåvade eleverna ska kunna utvecklas och systematiseras. Målet är anta en strategi för hur skolorna i Solna ska arbeta med dessa elever.

Folkpartiets engagemang för de särbegåvade eleverna ledde till att partiet nyligen organiserade ett lunchseminarium för att uppmärksamma bristerna i undervisningen för dessa barn. TV-sändningen från detta seminarium hittar du här.

Lars Granath

1:e vice ordförande (FP) i Barn- och utbildningsnämnden i Solna

Lämna en kommentar

Filed under Uncategorized

Samlad plan mot hemlöshet i Solna

Nu höjer Solna stad ambitionerna för att motverka hemlösheten. Vid socialnämndens sammanträde i går kväll antogs en ny strategisk plan för att motverka hemlöshet och annan utestängning från bostadsmarknaden.

Det här är ett viktigt steg för att förbättra hjälpen till några av våra allra mest utsatta medmänniskor. I ett anständigt samhälle ska ingen behöva sakna tak över huvudet, och ingen ska någonsin vara tvingad att sova utomhus.

Jag är också nöjd över att samarbetet med frivilligorganisationer lyfts fram i planen. Enskilda människors insatser genom hjälporganisationer är helt ovärderligt.

Uppsökande arbete till hemlösa, insatser för att förebygga vräkning samt ökat arbete för att personer med s.k. socialt kontrakt ska få riktiga förstahandskontrakt är några av de insatser som vi nämner i planen. Socialtjänsten ska även följa upp hemlöshetssituationen i Solna med betydligt tätare mellanrum än vad som görs på riksnivån.

Enligt Socialstyrelsens kartläggning från 2011 hade Solna 25 personer som räknades som akut hemlösa. Sett till kommunens folkmängd ligger det på rikssnittet. Den totala gruppen som är utestängda från bostadsmarknaden är dock större, och i den inräknas också bland annat människor som snart skrivs ut från behandlingshem eller fängelse och saknar egen bostad. Solnas strategiska plan tar sikte på hela gruppen personer som är utestängda från bostadsmarknaden, utifrån Socialstyrelsens definitioner.

Planen ska följas upp och revideras årligen av socialnämnden. Både de hemlösa själva och fastighetsägarna ska också kunna säga sin åsikt om hur arbetet utvecklas.

Har du åsikter eller synpunkter på hur hjälpen till hemlösa kan förbättras? Hör gärna av dig till Folkpartiet i Solna (solna[snabel-a]folkpartiet.se) eller direkt till mig.

 

Martin Andreasson (FP)
1:e vice ordförande socialnämnden
martin.andreasson(snabel-a)folkpartiet.se

1 kommentar

Filed under Solna

Solna fördubblar sommarjobben

 För oss socialliberaler är möjligheten till sommarjobb för ungdomar viktig. Att lättare få en ingång på arbetsmarknaden och därmed skapa sig en egen försörjning är det viktigaste steget för en ung människa att få bli självbestämmande och få uppleva den frihet som det innebär att vara självförsörjande.

Nu redovisas Solna stads satsning på sommarjobb 2013. Resultatet är bland annat en fördubbling av antalet sommarjobb, genomförandet av en högt uppskattad söka-jobb kurs samt introducering av nya Ung Drive – en möjlighet för ungdomar att lära sig kring hur det är att starta eget företag.

Vikt har lagts vid att sommarjobben ska spegla arbetsmarknaden och antalet har kraftigt ökat och mer än fördubblats från 55 sommarjobb år 2012 till hela 124 sommarjobb i år. Staden har satsat på att utveckla sommarjobben i samarbete med näringslivet. Inte mindre än 28 arbetsgivare i nio olika branscher har bidragit i år.

Femton av de deltagande ungdomarna har valt att vara med i starta eget delen där de med samma ersättning som övriga fått en chans att lära sig mer om möjligheterna att bli egen företagare. Företagande är grunden till vårt välstånd. Därför vill vi stimulera entreprenörskapet. Solnaungdomarna var mycket nöjda med satsningen på starta eget kunskap och fyra av fem rekommenderar Ung Drive till en vän.

 Satsningen på sommarjobb är mycket värdefull och ska fortsätta. Till nästa år bör vi skapa möjlighet för ännu fler ungdomar att få chans till sommarjobb. Nio av tio ungdomar som deltagit i årets satsning uppger att de är nöjda eller mycket nöjda med sitt sommarjobb. Detta är glädjande och visar på vikten av både stadens och näringslivets engagemang för ungdomarna i Solna.

 

 Neven Milivojevic (FP)

1:e vice ordf Kompetensnämnden

1 kommentar

Filed under Uncategorized

Läxhjälp och lovskolor – FP visar vägen i regeringsförhandlingarna

Ökad måluppfyllelse i skolan är en av de viktigaste prioriteringarna i skolpolitiken för Alliansen och Folkpartiet med utbildningsminister Jan Björklund (FP) i spetsen. Den nya skollagen med ökade krav, tydligare betygssystem, bättre lärarutbildning och mer undervisningstid är några exempel på åtgärder som både på kort och lång sikt kommer att göra att fler elever når målen i skolan.

I regeringsförhandlingarna inför budget 2014 har nu Folkpartiet fått igenom ytterligare medel som ska öka möjligheten för eleverna att nå målen ännu bättre i skolan. För att skolorna ska ordna extra undervisning föreslås nämligen två olika riktade, tidsbegränsade statsbidrag i den kommande budgetpropositionen, dels för läxhjälp, dels för sommarskola och i viss mån för undervisning på andra lov. Satsningarna vänder sig i första hand till elever i grundskolans årskurs 6-9  och då till de elever som riskerar att inte klara kunskapskraven.

I Solna har skolorna i huvudsak ordnat extra undervisning på sommaren och i vissa fall på andra lov för de elever i nian som inte har eller som antas inte kommer att nå målen. Eleverna har haft möjlighet att komplettera betygen så att de har uppnått godkänt för att kunna komma in på gymnasiet. Naturligtvis har även annan extra undervisning förekommit i de lägre årskurserna då det idag är höga krav på att arbeta mot individuella mål i skolan, men skolorna har i första hand satsat på extraundervisning för niorna.

Läxhjälpen på skolorna har bedrivits av frivilliga krafter, t ex med hjälp av företrädare från Röda korset och pensionärsorganisationerna. Många föräldrar har själva ansvarat för läxhjälpen och i vissa fall anlitat läxhjälp med hjälp av det skattesubventionerade RUT-avdraget. Det har varit en het debatt om detta eftersom många debattörer menar att den affärsmässiga läxhjälpen bara har kunnat utnyttjas av de föräldrar som har det lite bättre ställt. Skattesubventionen har dock inneburit att alltfler har kunnat utnyttja denna hjälp jämfört med tidigare då skatten har halverats tack vare RUT-avdraget.

Regeringen väljer nu att medfinansiera kommunernas extra undervisning utanför skoltid och läxhjälp så att fler elever kommer att kunna ta del av den. Solna stad har gjort en del, men med det ökade statsbidraget innebär det att alla skolor nästa år kan utöka verksamheten så att fler elever kan få den extra undervisning och den extra läxhjälp de behöver för att nå de ökade kraven i skolan.

Lars Granath

1:e vice ordförande (FP) i Barn- och utbildningsnämnden i Solna

Lämna en kommentar

Filed under Uncategorized

Webbsändningar från fullmäktige nu i gång

I måndags var det premiär för webbsändningar av kommunfullmäktiges sammanträden i Solna. Detta är något som Folkpartiet länge velat ha, och som det också rått stor enighet om mellan partierna i fullmäktige. Efter många om och men är nu systemet äntligen i gång.

Det kanske inte kommer att vara så höga tittarsiffror för hela fullmäktige från början till slut, men det här blir ett enkelt sätt för fler Solnabor att kunna följa diskussionen hemifrån i en särskild fråga som intresserar – en lokal trafikfråga, ett nytt byggprojekt, situationen i förskolan eller vad det nu kan vara.

Sändningarna kommer att arkiveras på stadens webbplats. På så sätt blir det möjligt för allmänheten att gå tillbaka långt i efterhand för att få veta exakt vad olika partier och olika politiker sagt i en viss fråga. Det är en liten men viktig pusselbit för att förbättra den lokala debatten, och därmed också den lokala demokratin.

Än så länge ligger webbfilmen ute som en enda fil, som dessutom påstås vara över 13 timmar lång, men så länge höll vi verkligen inte på i måndags) Nästa steg bör vara att arkiverade sändningar delas upp i kortare klipp så att man direkt kan klicka på filmen för det ärende man är intresserad av.

Men nu är i varje fall första steget taget, och det är bra. (Läs också vad min partivän Peter Edholm skriver på sin blogg.)

Martin Andreasson (FP)
1:e vice ordförande i socialnämnden

Lämna en kommentar

Filed under Solna