Tag Archives: Folkpartiet

Solna leder satsning på lärlingsutbildningar

Utbildning leder oftast till ett rikare och mer friare och självständigt liv. Därför är det inte konstigt att det är vi folkpartister som mest värnar om att alla ska få förutsättningar till utbildning, oavsett ifall de vill bli akademiker eller fackexperter. Folkpartiets engagemang är synligt både på nationell nivå med mycket stora reformer och satsningar på skolan och utbildning men det går också att se i länet och i Solna.

Solna stad projektleder nu en satsning på lärlingsutbildningar i samarbete med kommunerna Stockholm, Sigtuna, Sollentuna, Sundbyberg, Upplands Väsby, Danderyd, Täby, Vallentuna och Vaxholm.  Under 2013 har man ungefär 460 utbildningsplatser att fördela bland de samverkande kommunerna och samarbetet har gett ökade möjligheter för vuxna som behöver komplettera sin utbildning med en lärlingsutbildning.

Huvudsyftet är att motverka brist på arbetskraft med yrkesutbildning och att nå de grupper som saknar gymnasieutbildning eller har en gymnasial yrkesutbildning som behöver kompletteras. Solna Vuxenutbildnings gymnasiala lärlingsutbildningar är framtagna utifrån kunskaper om hur det ser ut på arbetsmarknaden. Målet är att samtliga utbildningar ska leda till arbete i bristyrkesområden, d.v.s. det ska vara lätt att få jobb efter slutförd utbildning. Varje utbildning inleds med en två veckor lång orienteringskurs där du som studerande får reda på mer om yrket och göra platsbesök.

Det finns en mängd spännande utbildningar att välja på inom områden som: försäljning, butik, handel, restaurang, hotell och konferens, turism, industriarbete, anläggningsarbete, vård och omsorg mfl.

Förkunskapskrav för att söka lärlingsutbildning är:

– Godkända kunskaper i svenska/svenska som andraspråk, matematik och engelska på grundläggande nivå/grundskola.

– Fyllda 20 år från och med andra kalenderhalvåret (hösten) samma år eller har ett slutbetyg från gymnasieskolan.

Om platserna inte räcker till alla behöriga sökande ges företräde till den som har svag ställning på arbetsmarknaden. Utbildningens längd är mellan en och fyra terminer beroende på yrkesområde och dina förkunskaper.

Mer information om utbildningar och ansökningsförfarande finner du på Solna stads hemsida under länken https://www.solna.se/sv/skolor/vuxenutbildning/larlingsutbildningar/.

Att vara lärling och ha yrkeskunskaper är någonting fint och värdefullt. Därför måste vi satsa på fler reformer inom området. Matchningen på arbetsmarknaden ska öka genom att fler ungdomar och vuxna utbildas i nära samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Ett utbyggt lärlingssystem har visat sig vara en framgångsfaktor i andra europeiska länder och bidragit till minskad ungdomsarbetslöshet. I Solna måste vi ännu bättre använda vårt goda samarbete med näringslivet för att ytterligare förbättra möjligheterna till lärlingsutbildningar.

 

Neven Milivojevic (FP)

Vice ordförande Kompetensnämnden

 

Annonser

Lämna en kommentar

Filed under Uncategorized

Satsning på ungdomar med funktionsnedsättning en succé!

Sann socialliberalism i praktiken! På ett initiativ av Neven Milivojevic (FP), 1:e vice ordförande i Kompetensnämnden i Solna, taget i kommunfullmäktige förra året, satsade Solna stad särskilt på att möjliggöra för ungdomar med en funktionsnedsättning att kunna få ett sommarjobb i år.

I samband med slutrapporten som presenterades igår kunde det konstateras att satsningen på just denna utsatta målgrupp var en succé!

Ungdomar med olika funktionsnedsättningar är en grupp som står ännu längre från arbetsmarknaden än ungdomar i allmänhet. Detta återspeglas i mycket högre arbetslöshet bland unga vuxna med en funktionsnedsättning. Att få möjlighet till ett sommarjobb kan vara avgörande för att få in ingång på arbetsmarknaden. Att få en ingång på arbetsmarknaden är ofta en förutsättning för självförsörjning och därmed ett fritt och värdigt liv. Tyvärr så är det alltför ofta som ungdomar med en funktionsnedsättning inte får möjlighet till sommarjobb då förutsättningar eller handledning inte anpassas.

För socialliberaler så är detta en grundläggande värdering, det vill säga att vi ska rusta alla människor för ett självständigt och rikt liv och därför är det naturligt att man skapar förutsättningar för att denna grupp ungdomar får möjligheter till sommarjobb på samma villkor, även om det skulle innebära ett extra stöd.

Solna stad dubblerade antalet sommarjobb i år, från 55 jobb till 109. Detta bland annat tack vare ett samarbete med näringslivet. Av de tio sökande ungdomarna med en funktionsnedsättning så skapades det förutsättningar för alla att få ett sommarjobb. Utvärderingen visar på mycket hög nöjdhet med sommarjobben samt att alla var kvar på sina tilldelade sommarjobb hela perioden.

Folkpartiet kommer fortsätta driva på för en satsning på fler sommarjobb samt att just ungdomar med en funktionsnedsättning ska vara en prioriterad grupp. Man brukar säga att små tuvor ofta välter stora lass och på samma sätt kan man se att små insatser och satsningar ofta kan förändra människors liv och framgångsmöjligheter.

Neven Milivojevic

Vice ordförande Folkpartiet i Solna

Lämna en kommentar

Filed under Folkpartiet, Neven Milivojevic, Solna, Sommarjobb

Webbsändningar från fullmäktige nu i gång

I måndags var det premiär för webbsändningar av kommunfullmäktiges sammanträden i Solna. Detta är något som Folkpartiet länge velat ha, och som det också rått stor enighet om mellan partierna i fullmäktige. Efter många om och men är nu systemet äntligen i gång.

Det kanske inte kommer att vara så höga tittarsiffror för hela fullmäktige från början till slut, men det här blir ett enkelt sätt för fler Solnabor att kunna följa diskussionen hemifrån i en särskild fråga som intresserar – en lokal trafikfråga, ett nytt byggprojekt, situationen i förskolan eller vad det nu kan vara.

Sändningarna kommer att arkiveras på stadens webbplats. På så sätt blir det möjligt för allmänheten att gå tillbaka långt i efterhand för att få veta exakt vad olika partier och olika politiker sagt i en viss fråga. Det är en liten men viktig pusselbit för att förbättra den lokala debatten, och därmed också den lokala demokratin.

Än så länge ligger webbfilmen ute som en enda fil, som dessutom påstås vara över 13 timmar lång, men så länge höll vi verkligen inte på i måndags) Nästa steg bör vara att arkiverade sändningar delas upp i kortare klipp så att man direkt kan klicka på filmen för det ärende man är intresserad av.

Men nu är i varje fall första steget taget, och det är bra. (Läs också vad min partivän Peter Edholm skriver på sin blogg.)

Martin Andreasson (FP)
1:e vice ordförande i socialnämnden

Lämna en kommentar

Filed under Solna

En omstart för Solnas skolor kräver en satsning på duktiga lärare

Sedan den borgerliga alliansen tog över i Solna efter den rödgröna koalitionen 1995-1998 har resultaten i skolan förbättrats. Avgångsbetygen för niorna i Solna, de så kallade meritvärdena, låg då långt under snittet i Sverige, gymnasieresultaten likaså och trots en skattehöjning på 1,45 kr som den rödgröna röran gjorde vid sitt tillträde, brottades de ständigt med stora ekonomiska  underskott och tvingades därmed  till återkommande besparingsprogram som hindrade skolan att utvecklas.

Meritvärdena har sedan dess ökat rejält, andelen elever som är behöriga till gymnasiet ligger betydligt högre än under den rödgröna tiden och andelen elever som fullföljer sin gymnasieutbildning inom fyra år är nu betydligt fler än tidigare.

Resultaten i Solnas skolor har stabiliserats på en klart högre nivå. Däremot har den årliga förbättringen som skett sedan drygt tio år tillbaka avstannat och i likhet med resultaten i landets skolor t o m sjunkit.  Den nya skollagens ökade krav och en mer rättvis betygsättning, där bland annat de så kallade glädjebetygen i form av skillnader mellan betyg och resultat i nationella prov har hamnat i fokus kan vara några av förklaringarna, men enligt min uppfattning beror det också på att Solna har tappat tempo och inte längre ligger i framkant i skolutvecklingen. 

Duktiga lärare är den enskilt viktigaste faktorn för att vända resultaten i skolan. Om vi ska kunna locka de allra bästa studenterna till lärarutbildningen och behålla våra lärare i yrket, då måste lärarnas utbildning och deras avgörande roll för skolan avspeglas i lönekuvertet. I Solna har lönerna visserligen höjts i enlighet med det centrala löneavtalet, men det har varit en alltför dålig eller rentav obefintlig lönespridning. Nu måste den nyligen antagna lönepolicyn nomi Solna Stad också börja gälla i skolan. Individens prestation ska knytas hårdare till arbetsinsats och resultat.

Allt talar dessutom för att lärarlönerna i kommunerna måste höjas med mer än det centrala avtalet mellan Sveriges kommuner och landsting (SKL) och lärarfacken. Resultatet blir att de duktiga lärarna ska få en högre lönehöjning än andra grupper i kommunen.

I dagens skola har den enda möjligheten för en duktig lärare att gå vidare i karriären varit att lämna undervisningen och bli skolledare. Det räcker inte. Eleverna ska istället kunna möta dessa de bästa  lärarna i klassrummet. Nu (åter) införs flera karriärtjänster för lärare. Skickliga lärare kan bli förstelärare och lärare med forskarutbildning kan bli lektorer. I Solna är det just nu ett 10-tal lärare som är på väg att bli förstelärare och då åtnjuta ett ytterligare lönelyft på 5 000 kr. Det är en bra början, men det krävs betydligt  fler och att det på Solna Gymnasium dessutom inrättas ett par lektorstjänster, som enligt de nya reglerna skulle kunna få 10 000 kr ytterligare i lönekuvertet.

Om resultaten i Solnas skolor ska  förbättra krävs bland annat en rejäl satsning på lärarna med högre löner, större lönespridning och bättre karriärvägar. Några mindre steg har tagits, men nu krävs en rejäl omstart för att Solna resultat återigen ska förbättras från år till år.

Lars Granath

1:e vice ordförande (FP) i Barn- och utbildningsnämnden i Solna

 

 

 

 

2 kommentarer

Filed under Uncategorized

Mer tid för undervisning

I vintras skrev jag att regeringen aviserade att de avsåg att återkomma med ett förslag om hur lärarnas administrativa börda ska minska. De krav på dokumentation som har ställts i den nya skollagen, för att klara en tydlig uppföljning, har visar sig bli alldeles för långtgående, menade utbildningsministern och folkpartiledaren Jan Björklund.

Nu har några av de aviserade förslagen kommit. I veckan presenterade utbildningsminister Jan Björklund och utredare Thomas Persson förslag till förändringar i regleringar om stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram som ska presenteras i en kommande Departementssamling (Ds) om lärares administrativa arbete.

Kravet på att utarbeta åtgärdsprogram för samtliga elever som är i behov av särskilt stöd tas bort. Det innebär att eleverna ska ha samma rätt till stöd som tidigare och att de får det stöd de behöver för att klara målen, men att inte en massa tid läggs ned på att i onödan formulera olika dokument. Möjligheterna att överklaga vilka insatser en elev får, eller inte får, ska vara desamma. Därför ska åtgärdsprogram, som beskriver det särskilda stödet, endast behöva tas fram när föräldrarna så begär det.

Vi folkpartistiska skolpolitiker i Solna välkomnar förändringen. Det är bra att regeringen har lyssnat på vår kritik. Lärarnas administrativa börda har blivit alldeles för stor. Dessa lättnader som nu föreslås, tillsammans med det lokala arbete som sker för att minska byråkratin i förskolan och skolan, kommer att förbättra situationen betydligt för lärarna.

I Solna har en ny strategi antagits som innebär att lärare ska ha tillgång till en egen dator och en egen arbetsplats. En digital lärplattform har upphandlats, som ska ge lärarna ett elektroniskt verktyg för dokumentation, arkivering och inte minst kommunikation med elever och föräldrar. Arbetet med att införa en gemensam timplan för alla skolor i Solna och ett väl utrustat standardklassrum för alla elever pågår och kommer att ytterligare förenkla och förbättra arbetssituationen för lärare och rektorer.

Lärare ska undervisa – inte administrera. Därför är det bra att regeringen har lyssnat på vår kritik och nu successivt presenterar förslag som förbättrar situationen i skolan.

Lars Granath

Vice ordförande (FP) i barn- och utbildningsnämnden i Solna

 

2 kommentarer

Filed under Uncategorized

Kvinnlig kines genomsnittlig elev i Solna

Att bryta utanförskapet är en av politikens viktigaste uppgifter. För oss socialliberaler så handlar det om att skapa förutsättningar så att alla människor i möjligaste mån får likvärdiga livschanser. För att undvika att de nya svenskar som kommer till vårt land förvisas till bidragsberoende och passivitet har arbete och grundläggande kunskaper i svenska språket en avgörande betydelse.

I Solna har Vuxenutbildningsavdelningen gjort ett gediget arbete med att stärka kvalitén inom undervisningsformen Svenska för invandrare (SFI) vilket visas av en kvalitetsredovisning presenterad nyligen. Även om det finns förbättringsområden så visar rapporten för läsåret 2011-2012 att alla utbildningsanordnare har en godkänd kvalitetsnivå.

Den genomsnittliga eleven på SFI i Solna är en kvinnlig ingenjör med ett arbete och med kinesiska som modersmål. Solnas gynnsamma läge och stadens fokus på utveckling och ett aktivt näringsliv skapar förutsättningar för att många inflyttade snabbt får ett arbete. Av dem som läser SFI så är det 61 % som redan arbetar eller studerar och det är också därför 35 % av eleverna läser svenska på kvällstid. En majoritet av eleverna läser det som heter studieväg 3, vilket betyder att de har en längre utbildningsbakgrund.

I Solna har vi ungefär 1000 sökande till vår SFI och de som studerar har gemensamt ett 80-tal olika modersmål. Detta är en fantastisk mångfald och en tillgång för vår stad och vi som socialliberaler är stolta över den internationella miljö som vi lever i och som sätter Solna på kartan som en modern europeisk stad med låg arbetslöshet, goda forskarmiljöer och ett av Sveriges bästa företagsklimat.

Vi vill fortsätta att aktivt verka för att förbättra svenskutbildningen, ytterligare höja kvalitén och bidra till fler livschanser. Som solnabo har man möjlighet att välja bland åtta företag som bedriver SFI-utbildning på arton olika platser i Stockholmsområdet. Vi vill att staden bidrar tillsammans med de tre utbildningsanordnare i Solna med flest solnaelever, Hermods, Miroi och Folkuniversitetet, till att påbörja ett utvecklingsarbete där nya sätt att utveckla och stärka kvalitén prövas. Vår vision är att Solna ska ha den bästa svenskundervisningen i landet, och med många pedagogers, administratörers och stadstjänstemäns hårda arbete är vi på god väg.

Neven Milivojevic (FP)

1:e vice ordförande

Kompetensnämnden Solna

Lämna en kommentar

Filed under Folkpartiet, Solna

Fler sommarjobb i Solna och satsning på ungdomar med funktionsnedsättning

Solna gör nu en nysatsning på sommarjobb för ungdomar och i samarbete med det lokala näringslivet så kommer det finnas fler sommarjobb än tidigare i staden. En nyhet är att det på folkpartistiskt initiativ även sker en satsning på att skapa fler förutsättningar för ungdomar med en funktionsnedsättning att få sommarjobb.

Att få ha haft ett sommarjobb och fått erfarenheter och referenser från arbetsmarknaden ökar chanserna för unga människor att få jobb, och detta inte minst för gruppen ungdomar med funktionsnedsättning då dessa unga medborgare ofta har mycket svårare att komma in på arbetsmarknaden. Därför är det viktigt och glädjande att Solna nu satsar på denna målgrupp.

Ansökningstiden för sommarjobb 2013, är 11-31 mars och du ansöker om ett sommarjobb via stadens e-tjänst på Solnas stads hemsida. Där finns också all annan relevant information. Ifall du har behov av att fråga något så kan du också kontakta projektledaren för sommarjobb Lotten Jonsson på telefon 08-705 66 12.

Jag hoppas också att många arbetsgivare och arbetsledare, både inom staden och det privata näringslivet, tar vara på möjligheten att ge chansen till ett sommarjobb till en ungdom med en funktionsnedsättning. Det är viktigt att vi alla bidrar till ett socialt och medmänskligt ansvar i samhället och att vi ger livschanser till alla.

Neven Milivojevic (FP)

Vice ordförande i Kompetensnämnden

Lämna en kommentar

Filed under Folkpartiet, Solna