Tag Archives: neven milivojevic

Solna leder satsning på lärlingsutbildningar

Utbildning leder oftast till ett rikare och mer friare och självständigt liv. Därför är det inte konstigt att det är vi folkpartister som mest värnar om att alla ska få förutsättningar till utbildning, oavsett ifall de vill bli akademiker eller fackexperter. Folkpartiets engagemang är synligt både på nationell nivå med mycket stora reformer och satsningar på skolan och utbildning men det går också att se i länet och i Solna.

Solna stad projektleder nu en satsning på lärlingsutbildningar i samarbete med kommunerna Stockholm, Sigtuna, Sollentuna, Sundbyberg, Upplands Väsby, Danderyd, Täby, Vallentuna och Vaxholm.  Under 2013 har man ungefär 460 utbildningsplatser att fördela bland de samverkande kommunerna och samarbetet har gett ökade möjligheter för vuxna som behöver komplettera sin utbildning med en lärlingsutbildning.

Huvudsyftet är att motverka brist på arbetskraft med yrkesutbildning och att nå de grupper som saknar gymnasieutbildning eller har en gymnasial yrkesutbildning som behöver kompletteras. Solna Vuxenutbildnings gymnasiala lärlingsutbildningar är framtagna utifrån kunskaper om hur det ser ut på arbetsmarknaden. Målet är att samtliga utbildningar ska leda till arbete i bristyrkesområden, d.v.s. det ska vara lätt att få jobb efter slutförd utbildning. Varje utbildning inleds med en två veckor lång orienteringskurs där du som studerande får reda på mer om yrket och göra platsbesök.

Det finns en mängd spännande utbildningar att välja på inom områden som: försäljning, butik, handel, restaurang, hotell och konferens, turism, industriarbete, anläggningsarbete, vård och omsorg mfl.

Förkunskapskrav för att söka lärlingsutbildning är:

– Godkända kunskaper i svenska/svenska som andraspråk, matematik och engelska på grundläggande nivå/grundskola.

– Fyllda 20 år från och med andra kalenderhalvåret (hösten) samma år eller har ett slutbetyg från gymnasieskolan.

Om platserna inte räcker till alla behöriga sökande ges företräde till den som har svag ställning på arbetsmarknaden. Utbildningens längd är mellan en och fyra terminer beroende på yrkesområde och dina förkunskaper.

Mer information om utbildningar och ansökningsförfarande finner du på Solna stads hemsida under länken https://www.solna.se/sv/skolor/vuxenutbildning/larlingsutbildningar/.

Att vara lärling och ha yrkeskunskaper är någonting fint och värdefullt. Därför måste vi satsa på fler reformer inom området. Matchningen på arbetsmarknaden ska öka genom att fler ungdomar och vuxna utbildas i nära samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Ett utbyggt lärlingssystem har visat sig vara en framgångsfaktor i andra europeiska länder och bidragit till minskad ungdomsarbetslöshet. I Solna måste vi ännu bättre använda vårt goda samarbete med näringslivet för att ytterligare förbättra möjligheterna till lärlingsutbildningar.

 

Neven Milivojevic (FP)

Vice ordförande Kompetensnämnden

 

Annonser

Lämna en kommentar

Filed under Uncategorized

Satsning på ungdomar med funktionsnedsättning en succé!

Sann socialliberalism i praktiken! På ett initiativ av Neven Milivojevic (FP), 1:e vice ordförande i Kompetensnämnden i Solna, taget i kommunfullmäktige förra året, satsade Solna stad särskilt på att möjliggöra för ungdomar med en funktionsnedsättning att kunna få ett sommarjobb i år.

I samband med slutrapporten som presenterades igår kunde det konstateras att satsningen på just denna utsatta målgrupp var en succé!

Ungdomar med olika funktionsnedsättningar är en grupp som står ännu längre från arbetsmarknaden än ungdomar i allmänhet. Detta återspeglas i mycket högre arbetslöshet bland unga vuxna med en funktionsnedsättning. Att få möjlighet till ett sommarjobb kan vara avgörande för att få in ingång på arbetsmarknaden. Att få en ingång på arbetsmarknaden är ofta en förutsättning för självförsörjning och därmed ett fritt och värdigt liv. Tyvärr så är det alltför ofta som ungdomar med en funktionsnedsättning inte får möjlighet till sommarjobb då förutsättningar eller handledning inte anpassas.

För socialliberaler så är detta en grundläggande värdering, det vill säga att vi ska rusta alla människor för ett självständigt och rikt liv och därför är det naturligt att man skapar förutsättningar för att denna grupp ungdomar får möjligheter till sommarjobb på samma villkor, även om det skulle innebära ett extra stöd.

Solna stad dubblerade antalet sommarjobb i år, från 55 jobb till 109. Detta bland annat tack vare ett samarbete med näringslivet. Av de tio sökande ungdomarna med en funktionsnedsättning så skapades det förutsättningar för alla att få ett sommarjobb. Utvärderingen visar på mycket hög nöjdhet med sommarjobben samt att alla var kvar på sina tilldelade sommarjobb hela perioden.

Folkpartiet kommer fortsätta driva på för en satsning på fler sommarjobb samt att just ungdomar med en funktionsnedsättning ska vara en prioriterad grupp. Man brukar säga att små tuvor ofta välter stora lass och på samma sätt kan man se att små insatser och satsningar ofta kan förändra människors liv och framgångsmöjligheter.

Neven Milivojevic

Vice ordförande Folkpartiet i Solna

Lämna en kommentar

Filed under Folkpartiet, Neven Milivojevic, Solna, Sommarjobb

Kvinnlig kines genomsnittlig elev i Solna

Att bryta utanförskapet är en av politikens viktigaste uppgifter. För oss socialliberaler så handlar det om att skapa förutsättningar så att alla människor i möjligaste mån får likvärdiga livschanser. För att undvika att de nya svenskar som kommer till vårt land förvisas till bidragsberoende och passivitet har arbete och grundläggande kunskaper i svenska språket en avgörande betydelse.

I Solna har Vuxenutbildningsavdelningen gjort ett gediget arbete med att stärka kvalitén inom undervisningsformen Svenska för invandrare (SFI) vilket visas av en kvalitetsredovisning presenterad nyligen. Även om det finns förbättringsområden så visar rapporten för läsåret 2011-2012 att alla utbildningsanordnare har en godkänd kvalitetsnivå.

Den genomsnittliga eleven på SFI i Solna är en kvinnlig ingenjör med ett arbete och med kinesiska som modersmål. Solnas gynnsamma läge och stadens fokus på utveckling och ett aktivt näringsliv skapar förutsättningar för att många inflyttade snabbt får ett arbete. Av dem som läser SFI så är det 61 % som redan arbetar eller studerar och det är också därför 35 % av eleverna läser svenska på kvällstid. En majoritet av eleverna läser det som heter studieväg 3, vilket betyder att de har en längre utbildningsbakgrund.

I Solna har vi ungefär 1000 sökande till vår SFI och de som studerar har gemensamt ett 80-tal olika modersmål. Detta är en fantastisk mångfald och en tillgång för vår stad och vi som socialliberaler är stolta över den internationella miljö som vi lever i och som sätter Solna på kartan som en modern europeisk stad med låg arbetslöshet, goda forskarmiljöer och ett av Sveriges bästa företagsklimat.

Vi vill fortsätta att aktivt verka för att förbättra svenskutbildningen, ytterligare höja kvalitén och bidra till fler livschanser. Som solnabo har man möjlighet att välja bland åtta företag som bedriver SFI-utbildning på arton olika platser i Stockholmsområdet. Vi vill att staden bidrar tillsammans med de tre utbildningsanordnare i Solna med flest solnaelever, Hermods, Miroi och Folkuniversitetet, till att påbörja ett utvecklingsarbete där nya sätt att utveckla och stärka kvalitén prövas. Vår vision är att Solna ska ha den bästa svenskundervisningen i landet, och med många pedagogers, administratörers och stadstjänstemäns hårda arbete är vi på god väg.

Neven Milivojevic (FP)

1:e vice ordförande

Kompetensnämnden Solna

Lämna en kommentar

Filed under Folkpartiet, Solna

Fler sommarjobb i Solna och satsning på ungdomar med funktionsnedsättning

Solna gör nu en nysatsning på sommarjobb för ungdomar och i samarbete med det lokala näringslivet så kommer det finnas fler sommarjobb än tidigare i staden. En nyhet är att det på folkpartistiskt initiativ även sker en satsning på att skapa fler förutsättningar för ungdomar med en funktionsnedsättning att få sommarjobb.

Att få ha haft ett sommarjobb och fått erfarenheter och referenser från arbetsmarknaden ökar chanserna för unga människor att få jobb, och detta inte minst för gruppen ungdomar med funktionsnedsättning då dessa unga medborgare ofta har mycket svårare att komma in på arbetsmarknaden. Därför är det viktigt och glädjande att Solna nu satsar på denna målgrupp.

Ansökningstiden för sommarjobb 2013, är 11-31 mars och du ansöker om ett sommarjobb via stadens e-tjänst på Solnas stads hemsida. Där finns också all annan relevant information. Ifall du har behov av att fråga något så kan du också kontakta projektledaren för sommarjobb Lotten Jonsson på telefon 08-705 66 12.

Jag hoppas också att många arbetsgivare och arbetsledare, både inom staden och det privata näringslivet, tar vara på möjligheten att ge chansen till ett sommarjobb till en ungdom med en funktionsnedsättning. Det är viktigt att vi alla bidrar till ett socialt och medmänskligt ansvar i samhället och att vi ger livschanser till alla.

Neven Milivojevic (FP)

Vice ordförande i Kompetensnämnden

Lämna en kommentar

Filed under Folkpartiet, Solna

Många feministiska folkpartister som främjar jämställdhet

Den nya folkpartistiska jämställdhetsministern Maria Arnholm lovar engagera sig för de osakliga löneskillnader som finns mellan män och kvinnor. Detta är mycket lovvärt även om det politiska etablissemanget endast kan påverka denna fråga till viss del. Ett större ansvar ligger för denna fråga på arbetsmarknadens parter. Dock har Folkpartiet historiskt visat att man är beredd att gå i bräschen för jämställdhetsfrågorna, både på riksplanet där faktiskt Maria Arnholm på 90-talet tillsammans med Bengt Westerberg genomförde viktiga jämställdhetsreformer och satte Folkpartiet på kartan igen som det främsta jämställdhetspartiet, men också på lokalplanet i Solna har Folkpartiet starkt präglat arbetet för ett mer jämställt och jämlikt samhälle.

Som initiativtagare till och grundare av Solnas jämställdhetskommitté, som nyligen vidareutvecklats till Likabehandlingskommittén har Folkpartiet något att vara stolta över. Kommittén i staden har under många år nu letts och utvecklats av den eminente folkpartistiske ordföranden Martin Andreasson, som inte bara genom sin gedigna erfarenhet som bland annat riksdagsledamot utan även genom sitt stora engagemang fört frågorna framåt. Idag så arbetar Likabehandlingskommittén i Solna med att följa likabehandlingsarbetet i hela staden samt att samordna, stimulera, främja och kunskapsutveckla inom området.

Ett starkare folkparti är säkerligen en garant för ett mer jämställt samhälle. Vi vågar lyfta frågorna och vi har ett intresse av att lyfta fram orättvisorna. Konkret politiskt kan detta arbete ta sig olika skepnader, allt ifrån höjda lärarlöner till möjligheter till privata utföraralternativ men också frågor som handlar om kvalitet och tillgång till förskola. Vi talar inte bara om jämställdhet utan vi försöker också applicera det i verkligheten. Ett exempel är representativitet. Vi har som tradition och ambition att ha ungefär lika många män som kvinnor bland våra representanter på vår valsedel. Hur kan det komma sig att inte alla partier har detta?

Ja, det är kanske dags att komma ut ur garderoben lite mer offentligt – jag är också feminist!

Neven Milivojevic

Vice ordförande Folkpartiet i Solna

2 kommentarer

Filed under Folkpartiet

Leende tomtar med farliga syften

ImageI dag kom ett julkort med tomtar på, men inte vilka tomtar som helst utan ett med fem representanter från Sverigedemokraterna med tomteluva på. Representanter för ett parti som i opinionsundersökningar aspirerar på att bli Sveriges tredje största parti. Inte undra på att tomtarna ser glada ut på julkortet.

En av de främsta företrädarna, den förste tomten på kortet heter Elena Yurkovskaya och kommer från Ryssland.  Hon uttalade för några år sedan följande kring personer som flyr krig och svält till Sverige:

– En immigrant som kommer till Sverige från sådana länder som Afrika eller Afghanistan kommer ibland med två tusen alla möjliga sorters parasiter i sin kropp. Kan ni tänka er? Våra hundar har inte så många och hundar sitter ju i karantän.”.

Hon sa vidare följande inför en dold mikrofon:

”- Vi får rena rama analfabetister. Sådana människor från stenåldern. Man måste lära dem från början att man inte äter bara med händerna, utan ibland med skeden, vet du vad. Och de kallar dem för enorma mängder arbetskraft, men de är totalt okunniga. Det enda de kan klara är att skrapa tuggummi från gatan, men vi behöver inte så många av just sådan arbetskraft, vet du vi har inte så många tuggummi.”.

Som liberal blir man illamående och upprörd. Ifall vi inte hade haft utländsk arbetskraft i Sverige så skulle vi inte haft någon välfärdsstat och inte heller så skulle vård-, omsorgs- och skolsektorn fungera idag. Ifall var tredje solnabo som har något utländskt påbrå inte skulle finnas här så skulle vi ha ett mycket fattigare samhälle. Kanske till och med att Elena själv inte skulle varit i Sverige med den politik hon förespråkar?

Visst måste vi diskutera om hur vi hanterar integrationspolitiken i Sverige, om hur vi bryter människors utanförskap genom att skapa livschanser och om hur vi skapar likvärdiga förutsättningar i ett mångkulturellt samhälle, men då måste vi ha en liknande värdegrund. Den värdegrund tomtarna på julkortet representerar är mig helt främmande och jag hoppas att vi slipper dem i Solnas kommunfullmäktige.

Neven Milivojevic

Vice ordförande, Folkpartiet i Solna

Källa: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1316&artikel=2867908

3 kommentarer

Filed under Uncategorized