Tag Archives: Solna

Solna leder satsning på lärlingsutbildningar

Utbildning leder oftast till ett rikare och mer friare och självständigt liv. Därför är det inte konstigt att det är vi folkpartister som mest värnar om att alla ska få förutsättningar till utbildning, oavsett ifall de vill bli akademiker eller fackexperter. Folkpartiets engagemang är synligt både på nationell nivå med mycket stora reformer och satsningar på skolan och utbildning men det går också att se i länet och i Solna.

Solna stad projektleder nu en satsning på lärlingsutbildningar i samarbete med kommunerna Stockholm, Sigtuna, Sollentuna, Sundbyberg, Upplands Väsby, Danderyd, Täby, Vallentuna och Vaxholm.  Under 2013 har man ungefär 460 utbildningsplatser att fördela bland de samverkande kommunerna och samarbetet har gett ökade möjligheter för vuxna som behöver komplettera sin utbildning med en lärlingsutbildning.

Huvudsyftet är att motverka brist på arbetskraft med yrkesutbildning och att nå de grupper som saknar gymnasieutbildning eller har en gymnasial yrkesutbildning som behöver kompletteras. Solna Vuxenutbildnings gymnasiala lärlingsutbildningar är framtagna utifrån kunskaper om hur det ser ut på arbetsmarknaden. Målet är att samtliga utbildningar ska leda till arbete i bristyrkesområden, d.v.s. det ska vara lätt att få jobb efter slutförd utbildning. Varje utbildning inleds med en två veckor lång orienteringskurs där du som studerande får reda på mer om yrket och göra platsbesök.

Det finns en mängd spännande utbildningar att välja på inom områden som: försäljning, butik, handel, restaurang, hotell och konferens, turism, industriarbete, anläggningsarbete, vård och omsorg mfl.

Förkunskapskrav för att söka lärlingsutbildning är:

– Godkända kunskaper i svenska/svenska som andraspråk, matematik och engelska på grundläggande nivå/grundskola.

– Fyllda 20 år från och med andra kalenderhalvåret (hösten) samma år eller har ett slutbetyg från gymnasieskolan.

Om platserna inte räcker till alla behöriga sökande ges företräde till den som har svag ställning på arbetsmarknaden. Utbildningens längd är mellan en och fyra terminer beroende på yrkesområde och dina förkunskaper.

Mer information om utbildningar och ansökningsförfarande finner du på Solna stads hemsida under länken https://www.solna.se/sv/skolor/vuxenutbildning/larlingsutbildningar/.

Att vara lärling och ha yrkeskunskaper är någonting fint och värdefullt. Därför måste vi satsa på fler reformer inom området. Matchningen på arbetsmarknaden ska öka genom att fler ungdomar och vuxna utbildas i nära samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Ett utbyggt lärlingssystem har visat sig vara en framgångsfaktor i andra europeiska länder och bidragit till minskad ungdomsarbetslöshet. I Solna måste vi ännu bättre använda vårt goda samarbete med näringslivet för att ytterligare förbättra möjligheterna till lärlingsutbildningar.

 

Neven Milivojevic (FP)

Vice ordförande Kompetensnämnden

 

Annonser

Lämna en kommentar

Filed under Uncategorized

Samlad plan mot hemlöshet i Solna

Nu höjer Solna stad ambitionerna för att motverka hemlösheten. Vid socialnämndens sammanträde i går kväll antogs en ny strategisk plan för att motverka hemlöshet och annan utestängning från bostadsmarknaden.

Det här är ett viktigt steg för att förbättra hjälpen till några av våra allra mest utsatta medmänniskor. I ett anständigt samhälle ska ingen behöva sakna tak över huvudet, och ingen ska någonsin vara tvingad att sova utomhus.

Jag är också nöjd över att samarbetet med frivilligorganisationer lyfts fram i planen. Enskilda människors insatser genom hjälporganisationer är helt ovärderligt.

Uppsökande arbete till hemlösa, insatser för att förebygga vräkning samt ökat arbete för att personer med s.k. socialt kontrakt ska få riktiga förstahandskontrakt är några av de insatser som vi nämner i planen. Socialtjänsten ska även följa upp hemlöshetssituationen i Solna med betydligt tätare mellanrum än vad som görs på riksnivån.

Enligt Socialstyrelsens kartläggning från 2011 hade Solna 25 personer som räknades som akut hemlösa. Sett till kommunens folkmängd ligger det på rikssnittet. Den totala gruppen som är utestängda från bostadsmarknaden är dock större, och i den inräknas också bland annat människor som snart skrivs ut från behandlingshem eller fängelse och saknar egen bostad. Solnas strategiska plan tar sikte på hela gruppen personer som är utestängda från bostadsmarknaden, utifrån Socialstyrelsens definitioner.

Planen ska följas upp och revideras årligen av socialnämnden. Både de hemlösa själva och fastighetsägarna ska också kunna säga sin åsikt om hur arbetet utvecklas.

Har du åsikter eller synpunkter på hur hjälpen till hemlösa kan förbättras? Hör gärna av dig till Folkpartiet i Solna (solna[snabel-a]folkpartiet.se) eller direkt till mig.

 

Martin Andreasson (FP)
1:e vice ordförande socialnämnden
martin.andreasson(snabel-a)folkpartiet.se

1 kommentar

Filed under Solna

En omstart för Solnas skolor kräver en satsning på duktiga lärare

Sedan den borgerliga alliansen tog över i Solna efter den rödgröna koalitionen 1995-1998 har resultaten i skolan förbättrats. Avgångsbetygen för niorna i Solna, de så kallade meritvärdena, låg då långt under snittet i Sverige, gymnasieresultaten likaså och trots en skattehöjning på 1,45 kr som den rödgröna röran gjorde vid sitt tillträde, brottades de ständigt med stora ekonomiska  underskott och tvingades därmed  till återkommande besparingsprogram som hindrade skolan att utvecklas.

Meritvärdena har sedan dess ökat rejält, andelen elever som är behöriga till gymnasiet ligger betydligt högre än under den rödgröna tiden och andelen elever som fullföljer sin gymnasieutbildning inom fyra år är nu betydligt fler än tidigare.

Resultaten i Solnas skolor har stabiliserats på en klart högre nivå. Däremot har den årliga förbättringen som skett sedan drygt tio år tillbaka avstannat och i likhet med resultaten i landets skolor t o m sjunkit.  Den nya skollagens ökade krav och en mer rättvis betygsättning, där bland annat de så kallade glädjebetygen i form av skillnader mellan betyg och resultat i nationella prov har hamnat i fokus kan vara några av förklaringarna, men enligt min uppfattning beror det också på att Solna har tappat tempo och inte längre ligger i framkant i skolutvecklingen. 

Duktiga lärare är den enskilt viktigaste faktorn för att vända resultaten i skolan. Om vi ska kunna locka de allra bästa studenterna till lärarutbildningen och behålla våra lärare i yrket, då måste lärarnas utbildning och deras avgörande roll för skolan avspeglas i lönekuvertet. I Solna har lönerna visserligen höjts i enlighet med det centrala löneavtalet, men det har varit en alltför dålig eller rentav obefintlig lönespridning. Nu måste den nyligen antagna lönepolicyn nomi Solna Stad också börja gälla i skolan. Individens prestation ska knytas hårdare till arbetsinsats och resultat.

Allt talar dessutom för att lärarlönerna i kommunerna måste höjas med mer än det centrala avtalet mellan Sveriges kommuner och landsting (SKL) och lärarfacken. Resultatet blir att de duktiga lärarna ska få en högre lönehöjning än andra grupper i kommunen.

I dagens skola har den enda möjligheten för en duktig lärare att gå vidare i karriären varit att lämna undervisningen och bli skolledare. Det räcker inte. Eleverna ska istället kunna möta dessa de bästa  lärarna i klassrummet. Nu (åter) införs flera karriärtjänster för lärare. Skickliga lärare kan bli förstelärare och lärare med forskarutbildning kan bli lektorer. I Solna är det just nu ett 10-tal lärare som är på väg att bli förstelärare och då åtnjuta ett ytterligare lönelyft på 5 000 kr. Det är en bra början, men det krävs betydligt  fler och att det på Solna Gymnasium dessutom inrättas ett par lektorstjänster, som enligt de nya reglerna skulle kunna få 10 000 kr ytterligare i lönekuvertet.

Om resultaten i Solnas skolor ska  förbättra krävs bland annat en rejäl satsning på lärarna med högre löner, större lönespridning och bättre karriärvägar. Några mindre steg har tagits, men nu krävs en rejäl omstart för att Solna resultat återigen ska förbättras från år till år.

Lars Granath

1:e vice ordförande (FP) i Barn- och utbildningsnämnden i Solna

 

 

 

 

2 kommentarer

Filed under Uncategorized

Mer tid för undervisning

I vintras skrev jag att regeringen aviserade att de avsåg att återkomma med ett förslag om hur lärarnas administrativa börda ska minska. De krav på dokumentation som har ställts i den nya skollagen, för att klara en tydlig uppföljning, har visar sig bli alldeles för långtgående, menade utbildningsministern och folkpartiledaren Jan Björklund.

Nu har några av de aviserade förslagen kommit. I veckan presenterade utbildningsminister Jan Björklund och utredare Thomas Persson förslag till förändringar i regleringar om stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram som ska presenteras i en kommande Departementssamling (Ds) om lärares administrativa arbete.

Kravet på att utarbeta åtgärdsprogram för samtliga elever som är i behov av särskilt stöd tas bort. Det innebär att eleverna ska ha samma rätt till stöd som tidigare och att de får det stöd de behöver för att klara målen, men att inte en massa tid läggs ned på att i onödan formulera olika dokument. Möjligheterna att överklaga vilka insatser en elev får, eller inte får, ska vara desamma. Därför ska åtgärdsprogram, som beskriver det särskilda stödet, endast behöva tas fram när föräldrarna så begär det.

Vi folkpartistiska skolpolitiker i Solna välkomnar förändringen. Det är bra att regeringen har lyssnat på vår kritik. Lärarnas administrativa börda har blivit alldeles för stor. Dessa lättnader som nu föreslås, tillsammans med det lokala arbete som sker för att minska byråkratin i förskolan och skolan, kommer att förbättra situationen betydligt för lärarna.

I Solna har en ny strategi antagits som innebär att lärare ska ha tillgång till en egen dator och en egen arbetsplats. En digital lärplattform har upphandlats, som ska ge lärarna ett elektroniskt verktyg för dokumentation, arkivering och inte minst kommunikation med elever och föräldrar. Arbetet med att införa en gemensam timplan för alla skolor i Solna och ett väl utrustat standardklassrum för alla elever pågår och kommer att ytterligare förenkla och förbättra arbetssituationen för lärare och rektorer.

Lärare ska undervisa – inte administrera. Därför är det bra att regeringen har lyssnat på vår kritik och nu successivt presenterar förslag som förbättrar situationen i skolan.

Lars Granath

Vice ordförande (FP) i barn- och utbildningsnämnden i Solna

 

2 kommentarer

Filed under Uncategorized

Leende tomtar med farliga syften

ImageI dag kom ett julkort med tomtar på, men inte vilka tomtar som helst utan ett med fem representanter från Sverigedemokraterna med tomteluva på. Representanter för ett parti som i opinionsundersökningar aspirerar på att bli Sveriges tredje största parti. Inte undra på att tomtarna ser glada ut på julkortet.

En av de främsta företrädarna, den förste tomten på kortet heter Elena Yurkovskaya och kommer från Ryssland.  Hon uttalade för några år sedan följande kring personer som flyr krig och svält till Sverige:

– En immigrant som kommer till Sverige från sådana länder som Afrika eller Afghanistan kommer ibland med två tusen alla möjliga sorters parasiter i sin kropp. Kan ni tänka er? Våra hundar har inte så många och hundar sitter ju i karantän.”.

Hon sa vidare följande inför en dold mikrofon:

”- Vi får rena rama analfabetister. Sådana människor från stenåldern. Man måste lära dem från början att man inte äter bara med händerna, utan ibland med skeden, vet du vad. Och de kallar dem för enorma mängder arbetskraft, men de är totalt okunniga. Det enda de kan klara är att skrapa tuggummi från gatan, men vi behöver inte så många av just sådan arbetskraft, vet du vi har inte så många tuggummi.”.

Som liberal blir man illamående och upprörd. Ifall vi inte hade haft utländsk arbetskraft i Sverige så skulle vi inte haft någon välfärdsstat och inte heller så skulle vård-, omsorgs- och skolsektorn fungera idag. Ifall var tredje solnabo som har något utländskt påbrå inte skulle finnas här så skulle vi ha ett mycket fattigare samhälle. Kanske till och med att Elena själv inte skulle varit i Sverige med den politik hon förespråkar?

Visst måste vi diskutera om hur vi hanterar integrationspolitiken i Sverige, om hur vi bryter människors utanförskap genom att skapa livschanser och om hur vi skapar likvärdiga förutsättningar i ett mångkulturellt samhälle, men då måste vi ha en liknande värdegrund. Den värdegrund tomtarna på julkortet representerar är mig helt främmande och jag hoppas att vi slipper dem i Solnas kommunfullmäktige.

Neven Milivojevic

Vice ordförande, Folkpartiet i Solna

Källa: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1316&artikel=2867908

3 kommentarer

Filed under Uncategorized

Friends Arena medför uppsving för restaurangnäringen i Solna

Först bevistade jag invigningen den 27 oktober. Sedan såg jag Sverige-England den 14 november. Sedan dess har det varit ytterligare några evenemang på Friends Arena utan att jag varit där. Men eftersom jag bor i närheten så har jag kunnat se effekterna.

Tydligt är att restaurangerna i arenans omgivningar upplever att stort uppsving. Jag har pratat med flera av innehavarna och de bekräftar bilden.

Restaurang Pomona i Frösunda har mycket folk under evenemangsdagarna och till slut helt fullsatt timmen innan evenemanget startar. Där är det annars ganska lugnt en vardagkväll och resturangen är i första hand ett lunchställe.

Grekiska Kolgrillsbaren och Grillstugan vid Frösunda Torg säger samma sak. På ”Greken” måste man boka bord om man ska vara säker att få plats. Går man förbi någon av pizzeriorna så är det fullt. Den indiska Sazna vid Solna station – samma sak. Jag har till och med sett något som närmast ser ut som en personalmatsal vid Dalvägen som höll öppet och var fullsatt en timme före matchen Sverige-England.

Bilden är säkert densamma i hela Råsunda och Solna centrum med alla de barer och restauranger som finns där. Förmodligen får man räkna med att det också är andra näringar i Solna som upplever samma sak. Arenan drar till sig folk. Folk som inte bara behöver mat och dryck. Någon passar säkert på att klippa håret, någon annan köper en kvällstidning och en påse godis, en tredje får syn på en trevlig lägenhet i skyltfönstret hos en mäklare.

Allt detta är bra för Solna och för oss som bor här. Vi hamnar på kartan och får ett uppsving som vi inte skulle ha fått utan Friends Arena.

Betecknande är också att de olyckskorpar som fortfarande för några månader sedan menade att arenan var en dålig idé nu, i takt med att man märker vilken positiv effekt den har, tystnar allt mer.

Läs mer om de positiva effekterna av Friends Arena här:

5 kommentarer

Filed under Uncategorized

Meddelarfriheten stärks i Solna

Den som arbetar med utsatta människor måste våga slå larm om eventuella missförhållanden, oavsett om man jobbar i kommunal eller privat regi. Det är viktigt både för brukarna och för personalen.

Men i dag är skyddet för meddelarfriheten olika beroende på om du är anställd av det offentliga eller hos en privat entreprenör. Så länge alla enskilda alternativ ändå var förbjudna på grund av socialdemokratiska monopol betydde denna skillnad kanske inte så mycket i praktiken, men nu är läget annorlunda när valfrihetslösningar och enskilda utförare blir allt fler.

Visserligen har alla en grundlagsskyddad rätt att gå till medierna. Skillnaden ligger i att privatanställda inte har samma skydd mot att bli straffade av sin arbetsgivare. I offentlig sektor är det förbjudet för arbetsgivaren att försöka ta reda på vem som vänt sig till lokaltidningen eller berättat för radioreportern om interna förhållanden, och det är inte heller tillåtet att straffa den som gjort det om saken blir känd på annat håll. Så ser det inte ut i privata företag.

Därför vill Folkpartiet att lagstiftningen ändras. Det är viktigt att samma meddelarfrihet gäller för alla som arbetar i yrken där det handlar om att möta människor i utsatta lägen, till exempel vård och omsorg.

Men vi sitter inte stilla i Solna och väntar på en lagändring. Vi kan ju också ställa egna krav i upphandlingar. På Folkpartiets förslag har nu en stärkt regel om meddelarfrihet införts i socialtjänstens senaste upphandling, gällande boendestöd för personer med psykisk funktionsnedsättning. I denna upphandling har nu meddelarfrihet lyfts in som ett villkor som entreprenörerna måste uppfylla.

Fram till dess att en ny lagstiftning kommit på plats ska vi utnyttja vår makt som upphandlare. Samma upphandlingskrav borde successivt finnas i alla verksamheter där man arbetar med människor som behöver hjälp och stöd.

Den som jobbar i vård, omsorg eller socialtjänst ska inte behöva vara rädd för att tala ut. Och den som behöver stöd ska mötas av personal som vågar slå larm om något inte står rätt till.

Martin Andreasson,1:e vice ordförande (FP) i socialnämnden

1 kommentar

Filed under Folkpartiet, Solna